Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice

W czwartek 8 lutego 2024 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym PROBUD s.c. będącym wykonawcą zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice, gm. Młodzieszyn” dofinansowanego w kwocie 2 870 160,00 złotych ze środków budżetu państwa w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne, pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat.

Oferta wykonawcy została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskując największą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały również złożone oferty przez wykonawców:

PHU CYMUŚ RAFAŁ JANICKI, Śladów 41A, 05-088 Śladów

PAPBUD sp. z o.o., Lipowa 9D, 09-200 Piaski

MKL-BUD sp. z o.o. , ul. Magazynowa 11A/38, 02-652 Warszawa

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 3 587 700,00 złotych, w tym:

– 2 870 160,00 złotych ze środków budżetu państwa w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne, pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat,

– 717 540,00 złotych ze środków własnych Gminy Młodzieszyn.

W ramach inwestycji powstanie od podstaw nowy budynek wielorodzinny dwukondygnacyjny, w którym będzie wydzielonych 16 lokali mieszkalnych na działce gminnej nr 68/5 w miejscowości Nowe Mistrzewice. Inwestycja swym zakresem obejmie również zagospodarowanie terenu wokół budowanego budynku oraz budowę parkingu. Inwestycja zapewni nowe lokale socjalne osobom wymagającym wsparcia. – podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

  • umowa dom
  • umowa dom 2
  • tablica_blok_2x1_kwota
Skip to content