27.03.2017 – XXXII Sesja Rady Gminy

Dnia 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały:
  1. w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026.
  2. w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2017 roku.
  4. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  5. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Młodzieszyn jest organem prowadzącym.
  6. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej .
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Młodzieszyn.
  8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Kamion.
  9. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Młodzieszyn
  10. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
 5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
 6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie Gminy Młodzieszyn, Rybno, Brochów za 2016 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
Skip to content