XXXIX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu 13 listopada 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  XXXIX Sesję Rady Gminy Młodzieszyn.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały:
  • zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok
  • zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2028.
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  • w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  • w sprawie ustalenia opłaty targowej.
  • w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn na rok 2018
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Młodzieszyn na rok 2018.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn na rok 2018.
 5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy .
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Skip to content