Wyniki z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn.

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 sierpnia 2012  roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Młodzieszyn oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 7.2019 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn.

                 Konsultacje społeczne  odbywały się w dniach od 01 marca do 22 marca 2019 roku.

Informacja o konsultacjach społecznych ukazała się:

 

Propozycje dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn można było przekazywać na formularzu konsultacyjnym, dostępnym do pobrania na stronie internetowej gminy Młodzieszyn pod adresem www.mlodzieszyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl/, przesłać listownie na adres Urzędu Gminy Młodzieszyn, 96-512 Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25, złożyć na dzienniku podawczym Urzędu ( sekretariat, pokój nr 1 – parter) lub przesłać skan elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl

W konsultacjach społecznych zebrano łącznie 45 formularzy. 34 osoby wypełniło je w sposób tradycyjny – papierowo, natomiast 11 osób zrobiło to poprzez przesłanie skanu wypełnionej ankiety na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl.

Otrzymane propozycje częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych:

26 głosów było za częstotliwością odbioru 1 raz na miesiąc (59% głosów), natomiast 15 głosów było za odbiorem 2 razy w miesiącu (34% głosów). Tylko 2 głosy były za odbiorem odpadów zmieszanych 1 raz na 3 tygodnie oraz 1 głos za odbiorem 1 raz na 2 miesiące.

Otrzymane propozycje częstotliwości odbioru odpadów segregowanych:

21 głosów było za częstotliwością odbioru 2 razy w miesiącu (54% głosów), natomiast 17 głosów  było za odbiorem 1 raz w miesiącu (44% głosów). Tylko 1 głos był za odbiorem 1 raz na 2 miesiące.

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Młodzieszyn

                                                                                                                           /-/Monika Pietrzyk

Młodzieszyn, dnia 26 marca 2019 r.

 

Skip to content