VII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

28 marca  2019 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy.

Podjęto Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu 2019 r.

– zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków i przeznaczonych na inwestycje o kwotę 56.367 zł  zgodnie z umową o przyznanie pomocy na zrealizowane przedsięwzięcie w 2018 r. pn. „Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie”

–  zwiększono dochody o kwotę 600.000 zł zgodnie z zawartą umową z Ministrem Sportu i Turystyki  na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400 m – treningowy,

– zwiększono środki na przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 pn „Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie „ o kwotę  36.655,27 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2019 rok urealniając plan dochodów bieżących i majątkowych do bieżącej realizacji w działach:

W dochodach :

– zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 50.909 zł

– zwiększono  dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę  9.478, 10 zł  o dofinansowanie projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących projektu.

– zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 56.367 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na przedsięwzięcie realizowane w 2018 r. pn „Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie „

– zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 600.000 zł

W wydatkach:

– zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych budynków komunalnych o kwotę 4.509 zł

– wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn „ Termomodernizację budynku Domu Nauczyciela w Młodzieszynie z planem wydatków w  kwocie 54.120 zł

– zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji  – Projekt ASI „

-zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn o kwotę 10.000 zł

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 21.250 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie

– dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Stare Budy  na zakup samochodu dla OSP Stare Budy  z planem wydatków w kwocie 6.792,62 zł , zmniejszono w tym dziale plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł i wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla OSP Stare Budy z planem wydatków w kwocie 11.792,62 zł ( w tym fundusz sołecki – 6.792,62 zł )

– zwiększono plan wydatków o kwotę 36.655,27 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Akademia Kluczowych Kompetencji „

– zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 20.729,65 zł

– zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni o kwotę 5.000 zł

– wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol kwotę 70.000 zł

– zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup energii o kwotę 15.000 zł

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na realizacje nowego zadania inwestycyjnego zakup nowego ciągnika dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz kwotę 70.000 zł na zakup nowego wozu asenizacyjnego.

– wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn „ Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Julipol w kwocie 10.000 zł

– zwiększono plan wydatków na  realizację przedsięwzięcia „ Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej o kwotę 1.600.000 zł.

Rada Podjęła Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 70.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu  związanego z realizacją zadania inwestycyjnego „ Realizacja zadania z zakresu ochrony wód  poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni  dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 200.000 zł związanego z realizacją zadania inwestycyjnego „ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza  poprzez  zakup nowego ciągnika dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej”

Przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2019 r. zabezpieczając na realizacje programu środki w budżecie gminy w wys. 60.000 zł  .

W związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nałożono obowiązek wynikający z ustawy do przedłożenia radzie gminy projektu nowego regulaminu, który został przekazany przez Radę Gminy Młodzieszyn do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rada Gminy uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Młodzieszyn dostosowany do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Przyjęto zaktualizowany Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn na lata 2019-2032. Przygotowanie programu poprzedzone było wykonaniem inwentaryzacji, która umożliwiła oszacowanie ilości znajdujących się na terenie gminy wyrobów azbestowych oraz ocenę ich stanu.

Przyjęty program umożliwi w przyszłości ubieganie się o dotację na wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe Rada Gminy podjęła Uchwałę ustalając plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz określiła granice obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Wójt Gminy Pani Pietrzyk Monika złożyła informacje międzysesyjna z realizowanych zadań w okresie międzysesyjnym ( informacja w załączeniu ).

Ponadto na Sesji w sprawach różnych poruszano sprawę remontu dróg , oświetlenia ulicznego.

 

Informacja między sesyjna marzec 2019

 

Skip to content