Podpisanie umowy – Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno – ściekowej Gminy Młodzieszyn – Etap II

W dniu dzisiejszym, tj. 6 lutego 2024 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą REMONDIS Aqua Sp. z o.o. będącą wykonawcą zadania pn. „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno – ściekowej Gminy Młodzieszyn – Etap II”.

Gmina Młodzieszyn otrzymała 3 062 467,00 złotych dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. REMONDIS Aqua Sp. z o.o., Zawodzie 18, 02-981 Warszawa. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały również złożone oferty przez wykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Sanitarne Paweł Woliński, Paderewskiego 4, 06-400 Ciechanów

– Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., Guzewska 14, 95-030 Rzgów

 

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 5 108 552,57 złotych, w tym:

  • 3 062 467,00 złotych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
  • 2 046 085,57 złotych ze środków własnych Gminy Młodzieszyn

Zakres inwestycji zakłada modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Mistrzewicach i Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach modernizacji ujęcia wody i SUW w Mistrzewicach inwestycja zakłada:
– budowę budynku SUW,
– przebudowę z rozbudową technologii SUW do wydajności  Q = 65 m3/h,
– rozbudowę odstojników,
– wymianę pompy w studni głębinowej podstawowej wraz z wodomierzem, armaturą i nowym orurowaniem,
– wymianę pompy w studni głębinowej awaryjnej wraz z wodomierzem, armaturą i nowym orurowaniem,
– modernizację obiektu SUW pod względem elektro- automatycznym.

W ramach modernizacji SUW w Młodzieszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  inwestycja zakłada:
– budowę zbiornika na ścieki z chlorowni,
– rozbudowę odstojników wód popłucznych,
– montaż agregatu prądotwórczego,
– budowa odcinka sieci wodociągowej,
– budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Dzięki pozyskanej dotacji uda się zrealizować bardzo szeroki zakres prac zarówno w zakresie modernizacji istniejących obiektów, ich przebudowy jak i budowy nowej infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy. Jest to kolejny bardzo duży krok dla rozwoju gminnej gospodarki komunalnej, która jest niezwykle ważna, potrzebna oraz poprawi jakość życia naszych mieszkańców. – podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

Skip to content