W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Podatek od środków transportowych i zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – aktualne informacje i wnioski

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH       

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i podatnikach niebędących osobami prawnymi będących właścicielami środków transportowych.

Wymagane dokumenty:

– wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1

– wypełniony załącznik do deklaracji: DT-1A

Druki deklaracji do pobrania i złożenia:

 – Urząd Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 (pokój Nr 7), 96-512 Młodzieszyn

Sposób wniesienia opłaty:

– w kasie Urzędu Gminy

– na rachunek bankowy: VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE                              

Nr konta: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

 

Termin załatwienia sprawy:

 Podatek od środków transportowych jest płatny – bez wezwania – w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

– I rata do dnia 15 lutego

– II rata do 15 września każdego roku

Uwagi i dodatkowe informacje:

– W terminie do dnia 15 lutego każdego roku należy składać właściwemu organowi podatkowemu (Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn ( pokój Nr 7) deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

– Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

– Po czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu w takich przypadkach podatnik jest zobowiązany skorygować odpowiednio deklaracje w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

– Obowiązek podatkowy wygasa w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego. Obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności (przykład: zawarcie umowy kupna – sprzedaży pojazdu dnia 15 marca 2021 r. skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego z dniem 31 marca 2021 r. dla zbywającego, natomiast dla nowego właściciela powstaniem od 01 kwietnia 2021 r. Należy podkreślić, że nie ma tutaj również fakt tzw. „przerejestrowania” pojazdu w wydziale komunikacji).

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

– po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach                      

w terminie:

a/ w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata

b/ do dnia 15 września roku podatkowego – II rata

– po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna:

1/ Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1325)

2/ UCHWAŁA NR XLII/203/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

POBIERZ: UCHWAŁA NR XLII/203/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:  

 1/ Wniosek o wydanie zezwolenia:

druki do pobrania i wypełnienia dostępne poniżej

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek o wydanie JEDNORAZOWEGO zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, pokój Nr 7.

2/ załączniki:

– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów  alkoholowych,

– zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Powiatowego Inspektora  Sanitarnego 

Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz.1119)

2/ Uchwała  Nr LI/259/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Młodzieszyn.    

Uwagi:

  1. Opłata za wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

                 a/ 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

                 b/ 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu                                  

                     (z wyjątkiem piwa)

                 c/ 2 100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Sposób wniesienia opłaty:

– na rachunek bankowy: VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE                             

Nr konta: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010

 

  1. Opłata za korzystanie z zezwoleń w latach następnych, objętych zezwoleniem oraz dla przedsiębiorców

                 kontynuujących działalność uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie 

                 sprzedaży w roku poprzednim.

               Opłaty te podwyższa się, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

               a/ 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi opłatę w wysokości 

                  1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

               b/ 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi 

                   opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

                c/ 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi opłatę w wysokości  

                    2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

  1. W przypadku, kiedy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww

                 kwot przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

 

                    Sposób wniesienia opłaty:

 

Przedsiębiorcy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego –– na rachunek bankowy: 

VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010.

 

  1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Skip to content