Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujące w obszary wiejskie.”

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

nr 1/2018/GDziałania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom – Limit środków w naborze: 40 000,00 zł;

nr 2/2018/GTurystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi –  Limit środków w naborze: 60 000,00 zł;

nr 3/2018/GInnowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii – Limit środków w naborze: 33 000,00 zł

oraz

nr 1/2018 – Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – Limit środków w naborze: 7 000.00 zł.

 

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski można składać od 02 lipca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018r. do godziny 1500.

Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej LGD, w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) wraz z wymaganymi załącznikami oraz w formie dokumentu elektronicznego na nośniku CD jako załącznik do formy papierowej, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)  w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia, numer wniosku, liczbę załączników, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych  oraz wskaźników wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

 

Forma wsparcia:

Refundacja części kosztów kwalifikowalnych

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl w zakładce Aktualności.

Skip to content