OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada
w Kamionie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SEKRETARZ SZKOŁY

1. Wymagania Formalne:
– spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014r, poz. 1202, ze zm.),
– wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
– dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość zagadnień kadrowych,
– preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
– biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna),
– swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
– łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
-umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do SIO, HERMES, GUS itp.,
– dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem,
– prawo jazdy.

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, przepisywanie korespondencji, wysyłanie korespondencji, wystawianie pracownikom odpowiednich legitymacji, wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń, prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych, zamawianie druków szkolnych, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych, prowadzenie archiwum, prowadzenie strony internetowej szkoły, obsługa interesantów, udzielanie informacji, sporządzanie sprawozdawczości, w tym GUS i SIO, organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
prowadzenie dokumentacji szkoły, przygotowywanie umów o pracę nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych druków i aktów kadrowych, prowadzenie teczek akt osobowych i ich archiwizacja, wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań, prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych (listy obecności), prowadzenie ewidencji urlopów pracowników administracyjno-obsługowych, przygotowywanie projektu planu urlopów, konsultowanie go z zainteresowanymi pracownikami i przedstawianie planu urlopów dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia, prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, prowadzenie dokumentacji związanej z wyżywieniem dzieci oraz współpraca w tym zakresie z GOPS w Młodzieszynie, pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych ( UE, projekty rządowe), terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

4. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
– kwestionariusz osobowy (zał. nr 1, do pobrania na stronie internetowej szkoły),
– kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
– kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
– oświadczenie o niekaralności (zał. nr 2, do pobrania na stronie internetowej szkoły),
– oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (zał. nr 2, do pobrania na stronie internetowej szkoły),
– kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające inne kwalifikacje i umiejętności.

5. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i opisanej (imię, nazwisko, adres) kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w terminie od 17 sierpnia 2015 roku do 26 sierpnia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie, Kamion Poduchowny 9, 96-512 Młodzieszyn. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Aplikacje,które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data fizycznego wpływu aplikacji do sekretariatu szkoły).
Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych dyrektor szkoły powoła „komisję rekrutacyjną”, która sporządzi listę kandydatów spełniających wymogi formalne. Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która składała się będzie z części teoretycznej (udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję rekrutacyjną) i części praktycznej (wykonanie zadań przedstawionych przez komisję rekrutacyjną).
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 31 sierpnia 2015 roku.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie, stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn.
Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji nie będą odsyłane.

Skip to content