Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Młodzieszyn,22.06.2018r.

IZPPP.6721.3.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

               

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn zm.),     art. 54 ust. 2, 3 ustawy    z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.               z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Młodzieszyn  Nr XXVI/133/2016  z dnia 28 października 2016r.  i  Nr XXXIII/173/2017   z dnia 15 maja 2017r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra gmina Młodzieszyn   w dniach od 4 lipca 2018r. do 26 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25,  96-512 Młodzieszyn w godzinach pracy oraz na stronie   internetowej   gminy  www.mlodzieszyn.pl

Jednocześnie informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się   w  dniu 23 lipca 2018r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25,      96-512 Młodzieszyn o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Młodzieszyn  lub w formie  elektronicznej   na adres  sekretariat@mlodzieszyn.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Młodzieszyn.

 

Monika Pietrzyk

Wójt Gminy Młodzieszyn

Obwieszczenie w załączniku

 

Skip to content