Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Młodzieszyn

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn Uchwały Nr XXXII/163/2017 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Wyszogrodzkiej i Wspólnej w miejscowości Młodzieszyn.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiamy o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy  Młodzieszyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

Plik do pobrania:obwieszczenie o przystapieniu młodzieszyn

Skip to content