NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy

Wójt Gminy Młodzieszyn
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze
– księgowy

w pełnym wymiarze czasu pracy

 1. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Młodzieszyn

Ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn.

 

 1. Określenie stanowiska.

– stanowisko urzędnicze : księgowy w Urzędzie Gminy Młodzieszyn.

 

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata :

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

5)spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające   ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne   studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 2. b) ukończyła średnią , policealną   lub pomaturalną szkołę   ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6) nieposzlakowana opinia,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie   wyższe magisterskie z zakresu: ekonomia, rachunkowość,
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych   ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa, tj: ustawy o samorządzie gminnym,                                         o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o finansach publicznych, o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność, rzetelność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • zdolności analityczne   i umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Word, Excel, Płatnik, Program księgowości budżetowej (preferowany firmy INFO –SYSTEM),Sprawozdawczość Budżetowa SJO Besti@, poczta elektroniczna,
 • prawo jazdy kat. B,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Głównymi zadaniami zakładu są:

 •       prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych wraz z   bieżącą ich weryfikacją pod kontem zgodności,
 •       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 •       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 •       dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 •       sporządzanie planów, sprawozdań finansowych jednostek budżetowych,
 •       dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 •       prowadzenie wyodrębnionych ksiąg rachunkowych projektów dofinansowanych ze środków UE wraz z bieżącą   ich weryfikacją pod kontem zgodności,
 •       ewidencja wydatków strukturalnych oraz sporządzanie sprawozdania Rb-Ws,
 •       sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych,
 •    prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych: terminowe przekazywanie naliczonego podatku na konto US, sporządzanie deklaracji   rocznych PIT-4R,   deklaracji PIT-R, PIT-8AR, PIT-11,
 •    realizacja płatności bezgotówkowych,
 •    terminowe rozliczanie   i przekazywanie dochodów budżetu jednostce samorządu terytorialnego,
 •    inne prace zlecone przez Wójta, Skarbnika Gminy, Kierownika/ Dyrektora   Referatu,
 •    szczegółowy zakres zadań zostanie określony odrębnym pismem,
 •    docelowo pracownik może być przeniesiony do pracy na stanowisko Głównego Księgowego             w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych,

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca administracyjno – biurowa wykonywana w jednostce  połączona z wyjazdami służbowymi,

2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

3) stanowisko pracy z dostępem do komputera,

4) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników   Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W październiku 2016 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (cv) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

6) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

7) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

10) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK),

11) oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

12)oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z poźn. zm.),

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  (zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ),

14) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. D. U. z 2016 r., poz. 902),   jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście   w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn przy ul. Wyszogrodzkiej 25 w sekretariacie pok. nr 1   lub przesłać pocztą   na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn,   ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko –   księgowy ”   w terminie   do dnia 22 listopada   2016 roku                   w godzinach pracy urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej : www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn).   Przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy   Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 lub na stronie BIP: www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl w zakładce „ Nabór pracowników ”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (046) 864 17 50 (kadry).

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( t. j. Dz. U. z 2016 r.,   poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. z   2016 r., poz. 902 )”

 

 1. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Postępowanie konkursowe, które obejmie analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Wójta Gminy.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu .

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Młodzieszyn jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzanego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn.

PLIKI DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O NABORZE
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Wójt  Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

 

Młodzieszyn, dnia 10 listopada 2016 roku.

Skip to content