W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Konkurs na dyrektora samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie.

 1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora, w tym wymagania obligatoryjne:
 2. a)      posiada obywatelstwo polskie,
 3. b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. e)      posiada wykształcenie minimum średnie,
 7. f)       posiada co najmniej 3-letni staż pracy w zarządzaniu,
 8. g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,
 9. h)      doświadczenie  we współpracy z organizacjami  pozarządowymi,

 

 1. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora:
 2. a)      znajomość  prawa regulującego  funkcjonowanie  publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej ,

umiejętność kierowania  zespołem oraz  predyspozycje  i zdolności menedżerskie i organizatorskie,

znajomość zagadnień  związanych  z projektami kulturalnymi finansowanymi  ze środków  UE oraz doświadczenie  w pozyskiwaniu  funduszy pozabudżetowych,

znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności  Gminnego Ośrodka Kultury oraz zjawisk w szeroko  pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,

wiedza z zakresu finansów publicznych  i administracji,

 1. f)      znajomość pakietu Office,
 2. g)     umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 3. h)     samodzielność  i systematyczność,
 4. i)       komunikatywność,
 5. j)       znajomość języka angielskiego,
 • preferowane osoby posiadające wyższe wykształcenie  z zakresu animacji  kultury, zarządzania kulturą,

 

 1.  Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest konkurs, należy:
 2. a)      zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury,
 3. b)      kształtowanie i koordynowanie  działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury,
 4. c)       reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz,
 5. d)      realizacja zadań statutowych,
 6. e) dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 7. f)       zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
 8. g)      właściwa gospodarka mieniem  i środkami finansowymi,
 9. h)      pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator,
 10. i)    inne czynności powierzone przez Wójta Gminy dotyczące zadań realizowanych  przez Gminny Ośrodek Kultury,

 

 1. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko Dyrektora  muszą  zawierać:
 2. a)      list motywacyjny,
 3. b)      CV z dokładnym przebiegiem pracy,
 4. c)      autorska  koncepcja  (programowo-organizacyjna) funkcjonowania GOK w Młodzieszynie na okres 3 lat,  uwzględniająca możliwości  budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych – w formie pisemnej,
 5. d)  kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż  pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. e)      kwestionariusz osobowy,
 7. f)       kopie dokumentów potwierdzających  wymagane  wykształcenie,
 8. g)      podpisane własnoręcznie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie,
 9. h)   podpisane własnoręcznie  oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, kandydat przed nawiązaniem  stosunku pracy obowiązany jest  przedłożyć  zaświadczenie  o niekaralności z KRK,
 10. i)      podpisane własnoręcznie oświadczenie, nie był karany zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych    z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy   z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
 11. j)   podpisane własnoręcznie  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. k)  podpisana własnoręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   ( Dz. U. z 2014 r. nr 1128,  z późn. zm.)”
 13. l)        podpisane własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie  na stanowisku  dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,

ł)    oświadczenie o znajomości  języka angielskiego,

 1. m)   inne dokumenty potwierdzające  doświadczenie zawodowe i dorobek zawodowy,
 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie Wójta Gminy Młodzieszyn( w godzinach pracy urzędu)  lub przesłać w zamkniętych  kopertach  na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn  z dopiskiem  „Konkurs  na stanowisko  Dyrektora   Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie – NIE OTWIERAĆ” w terminie do 24 sierpnia 2015 roku.
 2. Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy).

Więcej informacji w załącznikach.

Skip to content