Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy

W dniu 13 listopada  2017 r. odbyła się  XXXIX Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli radni, sołtysi  kierownicy jednostek, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.

W związku z otrzymaną Promesą  Ministra Spraw Wewn i Admin. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  na odbudowę drogi gminnej w Młodzieszynie, ul. Krucza, oraz drogi gminnej w Kamionie „Stara pięćdziesiątka” dofinansowanie w kwocie 570.000,00 zł dokonano zmian w dotychczasowych przedsięwzięciach, dokonano zmian w WPF na lata 2017 -2028 i wydłużono okres  WPF o dwa lata do roku 2022. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok dostosowując ich plan do bieżącej realizacji . 

Na sesji dokonano zmian w budżecie gminy na 2017 rok  wynikłych w trakcie realizacji budżetu  zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.441 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na realizacje inwestycji   kwotę 570.000 zł na odbudowę drogi gminnej ul. Krucza  w Młodzieszynie i odcinek drogi w Kamionie ( była „50” ) . W wydatkach dokonano zmian zmniejszając plan wydatków z tytułu dotacji celowych na „Spółki wodne „ w związku z brakiem złożonych wniosków spełniających wymagania określone Uchwałą., wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa dróg gminnych ( Młodzieszyn – kwota 572.000 zł  i Kamion  – kwota 400.000 zł ) .  Zwiększono plan wydatków na bieżące remonty budynków komunalnych o kwotę 10.000 zł , zwiększono plan wydatków na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w niepublicznych przedszkolach w Mieście Sochaczewie o kwotę 18.000 zł oraz kwotę 4.441 zł na realizacje zadań w ramach Gminnego programu Profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustalono następujące stawki podatku od nieruchomości

1) od gruntów

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                      

          – od 1 m. kw. powierzchni   –   0,71 zł

  1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni     –   4,63 zł                                                                             

  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

– od 1 m. kw. powierzchni       –   0,29 zł

  1. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1023),  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m. kw. powierzchni    –  1,00 zł                                                                                                                   

2) od budynków lub ich części:

  1. a) mieszkalnych – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej –   0,35  zł
  2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

         – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej         – 17,00 zł      

  1. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

         – od 1m. kw. powierzchni użytkowej            –  10,80 zł

  1. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej              –    3,90 zł 

  1. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej              –  4,50 zł

3) od budowli :   –  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustaw o podatkach i opłatach lokalnych                                                                           –   2 %

Rada Gminy zdecydowała utrzymać w mocy stawki podatku rolnego, leśnego na obszarze gminy Młodzieszyn na 2018 rok ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nie podwyższono również stawek podatku od środków transportowych i opłaty targowej  będą obowiązywać stawki podatku uchwalone na rok bieżący.

Uchwalono jak co roku Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok przeznaczając na realizacje zadań objętych  programem środki na:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 12.000,- zł.2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji – 12.000,- zł

Uchwalono  również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn na 2018 rok. W programie  na 2018 rok dodano zapisy współpracy Komisji  z organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działania na terenie gminy w zakresie   profilaktyki uzależnień oraz współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w procedurze Niebieskiej Karty.

Rada Gminy uchwaliła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy rodzinie dla gminy Młodzieszyn na 2018 rok .  Celem Programu jest stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy poprzez koordynacje działań lokalnych podmiotów oraz systematyczną edukacje środowiska lokalnego.

Kolejnym uchwalonym programem był Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn na rok 2018.  Celem programu jest informacja, edukacja, profilaktyka oraz ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.

Wójt Gminy Pani Pietrzyk M. złożyła informacje międzysesyjną (Załącznik).     

 

 

Skip to content