Informacja z  XVIII Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 16 grudnia  2019 r. odbyła się XVIII  Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Rada Gminy przyjęła w drodze Uchwały Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033.

Przyjęto założenia planując w roku 2020 dochody ogółem na kwotę 27.678.663,53 zł , natomiast wydatki zostały skalkulowane na kwotę 27.279.573,53 zł .

Uchwalono budżet gminy na 2020 rok  ustalając dochody i wydatki.

Przy określaniu dochodów uwzględniono obowiązujące stawki podatków oraz planowaną realizację budżetu w roku 2019, szacując dochody zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów a w szczególności uwzględniono wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.385.138 zł . Ujęto również dotacje  przyznane na rok 2020  w kwocie 8.701.703,41 zł , udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych  kwota –  4.355.696 zł  i dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 5.073.626,16 zł.

Wydatki zabezpieczono na wydatki związane:

  • z utrzymaniem oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą 8.322.321,29 zł z czego subwencja oświatowa pokrywa wydatki w kwocie 4.4472.243 zł , dotacja z budżetu państwa 144.509 zł , dotacja z budżetu Unii Europejskiej 196.282,41 zł dotacja z budżetu gminy – 3.509.286,88 zł
  • opieka społeczna i rodzina stanowi kwotę 8.960.614 zł z czego dotacja z budżetu państwa pokrywa wydatki w kwocie 7.901.760 zł, a dotacja z budżetu gminy pokrywa wydatki w kwocie 700.818 zł
  • na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 374.812,08 zł
  • na kontynuację realizacji zadań wieloletnich  w kwocie 2.373.977,29 zł w tym na:

– przebudowę kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie – 1.200.000 zł
– wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn – 223.977,29 zł
– Czyste powietrze w gm. Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych o łącznych nakładach 880.000 zł
– uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy – 70.000 zł

  • wydatki inwestycyjne w kwocie 287.548,89 zł związane z wykonaniem:

– rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki – 10.647,83 zł

– przebudowy drogi gminnej w m. Janów – 22.949,59 zł

– budowy odcinka nowej drogi o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym – 30.000 zł

– budowy chodnika przy ul. Konwaliowej w Młodzieszynie – 21.920,60 zł\

– zakupu sprzętu dla jednostek OSP – 50.000 zł

– zakup sprzętu pożarniczego do OSP Młodzieszyn w ramach funduszu sołeckiego  wsi Julipol  i Młodzieszyn – 28.147,75 zł

– wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – 17.103,60 zł

– wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol oraz wymian lamp przy drodze gminnej Bibiampol

– budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 20.000 zł

– budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew – 13.330,75 zł

– wykonanie oświetlenia sołectwa Janów -10.000 zł

– wykonanie oświetlenia w m. Radziwiłka – 10.605,91 zł

– doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol – 10.000 zł

– doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek 11.779,69 zł

– doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice – 16.432,88 zł

  • zabezpieczono środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815 W w m. Młodzieszyn „ w kwocie 200.000 zł
  • dotacja dla gminnych instytucji kultury GOK – 217.000 zł , Biblioteka – 395.400 zł ,
  • dopłata do cen ścieków i wody dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 92.406 zł

Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok zwiększając dochody budżetu o kwotę 99.464 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę  150.769 zł i wydatki majątkowe o kwotę 8180 zł

Ustalono szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i  wysokość odpłatności za przyznane świadczenie w formie schronienia.

Na Sesji Rada Gminy przyjęła Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn na lata 2019 2022. Jest dokumentem określającym politykę gminy w zakresie sprawowania opieki nad dziedzictwem kulturowym oraz jego racjonalnym wykorzystaniem. Ma charakter uzupełniający w stosunku do innych aktów planowania w gminie tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Stanowi również podstawę współpracy pomiędzy samorządem gminy, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Celem Programu jest określenie i realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie gminy Młodzieszyn, zmierzających do poprawy stanu zachowania środowiska kulturowego.

Program służy podejmowaniu przez samorząd gminy planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania prac związanych z ochroną zabytków oraz promowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego gminy.

Podjęto również Uchwałę określająca wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młodzieszyn.

Ustalone wymogi zawierają  przede wszystkim zapisy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wymogów  określonych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska  .Ustalono  wymóg wyposażenia pojazdów asenizacyjnych w urządzenia GPS, dostosowując standard do standardu wymagań proponowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska dla samochodów odbierających odpady komunalne. W celu ułatwienia kontroli nad działalnością firm świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustalono również rozwiązanie pozwalające gminie kontrolować karty przekazania odpadów wydawane po wykonaniu ww. usługi oraz wskazano by przedsiębiorcy świadczący te usługi na terenie Gminy Młodzieszyn posiadali umowę lub pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną znajdującą się na terenie Gminy Młodzieszyn

Wójt Gminy Pani Pietrzyk M. złożyła informację międzysesyjną ( Informacja z XVIII Sesji Rady Gminy ).

Related posts

Skip to content