Informacja z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

W obradach XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 12 listopada 2015 r. uczestniczyli radni, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownik GZGK.

Na Sesji dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 polegających na dodaniu nowych przedsięwzięć do realizacji w latach 2015 – 2016:

  • wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych we wsiach Juliopol ( droga k. P. Kowalskiego i droga do cmentarza, Kamion droga była „50” do z drogi wojewódzkiej , droga do szkoły do drogi Nr „50” , Młodzieszyn- ul. Krucza , Wrzosowa, Różana , osiedle „za lasem „ o łącznych nakładach w kwocie 85.000 zł
  • budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn o łącznych nakładach 180.000 zł w tym wykonanie projektów tj . mapa do celów projektowych , podziały geodezyjne , inwentaryzacja zieleni , projekt oświetlenia (stara „50” skrzyżowanie, przejścia), projekt chodnika , decyzja środowiskowa , pozwolenie wodno-prawne.
  • budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion opacznych nakładach finansowych w kwocie 220.000 zł
  • projekt na budowę sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000 zł
  • projekt na budowę stadionu lekkoatletycznego przy szkole podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000 zł

W budżecie gminy na 2015 rok oprócz w/w przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

  • zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów o kwotę 236.500 zł
  • zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne pn. Modernizacja mostu we wsi Mistrzewice o kwotę 50.000 zł

Rada Gminy po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej popartym wnioskiem Wójta Gminy zdecydowała utrzymać w mocy dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok:
Cena za 1 m3 wody – 2,59 zł plus Vat plus stawka opłaty abonamentowej 1,52 zł
Cena za 1 m3 ścieków – 5,95 zł minus dopłata do ceny 1m3 w wysokości 1,20 zł.

W związku z dopłatą cena płacona przez odbiorcę usług wynosi 4,75 zł / m3 plus Vat plus stawka opłaty abonamentowej 1,62 zł. Stawki te będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

  • mlodzieszyn
  • mlodzieszyn2
Skip to content