Informacja z IV Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 20 czerwca 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbyła się  IV Sesja  Rady Gminy.

Na sesji radni podejmowali bardzo ważne decyzje, analizowali sprawozdania finansowe  z wykonania budżetu za 2023 rok. oraz raport o stanie gminy za 2023 rok.

Pierwszym ważnym punktem było przyjęcie sprawozdań finansowych za 2023 rok. Skarbnik Gminy Pani Zawadzka Małgorzata  przedstawiła informacje z wykonania budżetu gminy za miniony okres. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 36 720 139,53 zł, co stanowi 80,97 %. . Dochody bieżące wykonano w kwocie 31.338.951,71 zł, co stanowi 93,10 % planu. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.381.187,82 zł, co stanowi 46,04 % planu.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 42 852 428,92 zł, co stanowi 72,76 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 33 148 792,53 zł, co stanowi 93,59 % planu. – wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.703.636,39 zł, co stanowi 41,33 % planu.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. 

Wójt Pani Monika Pietrzyk  wyjaśniła czym była spowodowana  negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.  Z uwagi na niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych, wynikające ze zmian terminów wykonania trzech kluczowych zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład tj.:                                                                                                                                           

1) Budowy PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków,                                                                                                                                                               

2) Budowy, przebudowy, modernizacji dróg w gminie Młodzieszyn,                                             

3) Budowy zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn o wartości łącznej ponad 8 mln zł co stanowiło blisko 50% wydatków majątkowych.                      

Dwa z powyższych zadań zostały już zakończone i rozliczone:

– Inwestycja w nasze drogi gminne została odebrana i pozytywnie rozliczona w miesiącu marcu 2024 roku;

– Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w bieżącym miesiącu tj. czerwcu 2024 roku.                                                                 

Zakończenie i rozliczenie inwestycji przekładają się na zrealizowane dochody i wydatki majątkowe w bieżącym 2024 roku. Zmiany terminów w/w inwestycji wynikały z szeregu procedur administracyjnych, występujących zmian w zakresie technologii, rozszerzeniu zakresu inwestycji co miało miejsce w przypadku dróg, zaistniałych utrudnieniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz gruntowo wodnymi które były nie do przewidzenia na etapie projektowym zadań a zaistniały na etapie końcowej ich realizacji. Jest to moja 3 kadencja na stanowisku Wójta Gminy Młodzieszyn i nigdy wcześniej nie zdarzyło się nam otrzymać negatywnej opinii, ale też nigdy wcześniej nie realizowaliśmy tak wielu milionowych inwestycji ważnych dla nas i naszych mieszkańców. Inwestycji, których nie udało się niestety wykonać w 2023 roku, co skutkowało przedłużeniem ich realizacji na rok 2024.

Uchwałę w sprawie zatwierdzenia  sprawozdań za 2023 rok  radni przyjęli jednogłośnie 15 głosami „ za”.

Następnie  Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy przedstawiły raport o stanie gminy za 2023 rok. Do debaty nad raportem nie zgłosili się mieszkańcy. W debacie wzięli udział radni Poruszano kwestie finansowe  min. duże wydatki na oświatę związane przede wszystkim z obsługą, poruszano kwestie pozyskiwania dzieci do przedszkoli  i szkół w naszej gminie, co przyczyniłoby się do pozyskania większej subwencji oświatowej.

Po dyskusji Radni przyjęli przy trzynastu głosach „za|’ i dwóch głosach „wstrzymujących” Uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójt Gminy oraz Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok.

Pani Wójt złożyła podziękowania radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. A następnie otrzymała gratulacje i kwiaty od radnych, sołtysów, pracowników UG, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów  szkół.

Na sesji uroczyście pożegnano przechodzącą na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie, Małgorzatę Malczewską. W imieniu całej społeczności gratulacje złożyli wójt Monika Pietrzyk i przewodniczący Sławomir Makowski.

Dyrektor Małgorzata Malczewska podziękowała za lata owocnej współpracy.

 

Podjęto również Uchwałę zmieniającą Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2024 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 56 754,20 zł na zadanie pn. Budowa PSZOK  wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków „ dokonano przeksięgowania części planu zadania w rozdziałach, dokonano zmiany nazwy zadania z Modernizacja drogi gminnej  w miejscowości Helenka”   na „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Helenka”. Oraz dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Juliopol zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa polegającej na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych z zadania pn.

„ Doposażenie placu zabaw w m. Juliopol o kwotę 6 000 zł oraz zwiększeniu planu wydatków bieżących na nowe zadanie pn „ Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Juliopol”  o kwotę 6 000 zł .

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 56 754,20 zł na zadanie pn „ Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków” dokonano przeksięgowania części planu zadania w rozdziałach.    

Wójt Gminy złożyła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej (POBIERZ).

Skip to content