Informacja z II Sesji Rady Gminy

W dniu 28 listopada 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy, na które dokonano wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady.
Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury:  
Sławomir Makowski – Przewodniczący Komisji , Marek Ciurzyński, Monika Wawrzyńczak Maria Czerwińska, Paweł Sałaciński, Dariusz Sączewa , Marta Zalewska
Komisję Zdrowia, Oświaty Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego: 
Czerwińska Maria – Przewodnicząca Komisji , Adamczyk Katarzyna , Ciurzyński Marek, Dudzińska Urszula, Kisiołek Joanna
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 
Sałaciński Paweł – Przewodniczący Komisji , Bartłoszewski Artur, Bielecki Krzysztof, Kobierecki Mirosław, Zalewska Marta
Komisja Skarg Wniosków i Petycji:
Zalewska Marta – Przewodnicząca Komisji , Adamczyk Katarzyna, Bielecki Krzysztof Dudzińska Urszula, Żakowska Katarzyna
Komisja Rewizyjna
Sączewa Dariusz – Przewodniczący Komisji, Bartłoszewski Artur, 
Sałaciński Paweł, Sikora Daniel, Żakowska Katarzyna.

Ponadto Rada Gminy podjęła Uchwałę ustalając stawkę jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 1,20 zł do 1 m3 ścieków.
Wynagrodzenie Wójta ustalono na poziomie dotychczasowego wynagrodzenia składające się z poszczególnych składników: wynagrodzenie zasadnicze – 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł., dodatek specjalny (40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 2.640,00 zł. oraz dodatek za wieloletnią pracę ( 20 % ).
Ze względów prawnych podjęto ponownie Uchwałę w sprawie diet dla sołtysów, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. ze względu na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Rada Gminy przyjęła jak co roku program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok zabezpieczając na realizację programu w budżecie gminy środki na:

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 12 000,- zł
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji – 12 000,- zł.

Wójt Gminy złożyła informacje międzysesyjną. ( w zał. )

Skip to content