INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo

Zgodnie treścią przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta Gminy Młodzieszyn obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Młodzieszyn, Referatu Ochrony Środowiska przeprowadzą kontrole nieruchomości w tym zakresie. 

Do końca lipca 2024 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Młodzieszyn, Referatu Ochrony Środowiska, pokój nr 13 celem przedłożenia następujących dokumentów: 

  • oryginały rachunków/faktur – za okres ostatnich dwóch lat, (do wglądu).
  • umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młodzieszyn (do wglądu); 

Kontrola zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków polegać będzie na weryfikacji ww. dokumentów.

W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentów we wskazanym terminie, Urząd Gminy Młodzieszyn będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w terenie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem kontroli.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój nr 13, pod numerem telefonu 46 864 17 59.

 

 

Skip to content