Dobiegają końca Zebrania Sołeckie

Szanowni Państwo, informujemy, że dobiegają końca Zebrania Wiejskie w sprawie rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021 r. Podczas Zebrań Wiejskich mieszkańcy danego sołectwa planują wykorzystanie funduszu sołeckiego na przyszły rok. Środki Funduszu Sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne ze strategią gminy.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.) informujemy, iż:

  1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku;
  2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa;
  3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem;
  4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Wobec powyższego serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w zebraniach wszystkich mieszkańców wsi w których zebrania jeszcze się nie odbyły. Możecie Państwo mieć wpływ na co zostaną przeznaczone pieniądze z Funduszu Sołeckiego Państwa Sołectwa, jak również poruszyć ważne dla Państwa kwestie dotyczące poprawy jakości funkcjonowania  otoczenia, w którym Państwo mieszkacie.

Zebrania wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Skip to content