25 kwietnia 2019 r. – VIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy , że w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 15. 00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie  odbędzie się  VIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez sołtysów.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok
 6. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do udziału w pracach Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie .
 9. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.
Skip to content