Konsultacje Społeczne- Budżet Obywatelski Powiatu Sochaczewskiego

Uprzejmie informujemy, iż od 1 czerwca 2018 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać propozycje projektów do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.

 

W  dniu 14 maja 2018 roku Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła Uchwałę nr XXXV/203/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2019.

Zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Budżetu Obywatelskiego (dalej PBO) w dniach 1-30 czerwca 2018 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać propozycję projektów do PBO.

Konsultacje społeczne dotyczące PBO obejmują teren całego powiatu sochaczewskiego. Środki w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu, służących mieszkańcom całego powiatu sochaczewskiego. Oznacza to, że finansowane z niego zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie powiatu sochaczewskiego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Egzemplarz niniejszej uchwały wraz z załącznikami do zapoznania na stronie  www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

 

W budżecie obywatelskim powiatu sochaczewskiego na rok 2019 do dyspozycji mieszkańców jest kwota 1.000.000 zł, w tym:

1) 800.000 zł na projekty „twarde” o wartości – od 50.000zł do 800.000 zł;

2) 200.000 zł na projekty „miękkie” o wartości – od 10.000 zł. do 50.000 zł;

 

Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego może zgłosić:

1) każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, który ukończył 18 lat w momencie zgłoszenia projektu;

2) organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu sochaczewskiego.

Propozycje projektów można składać za pośrednictwem „Formularza zgłoszenia projektu”   wraz z „Listą poparcia dla zgłoszonego projektu” oraz „Klauzulą informacyjną zgodną z RODO” , które sa dostępne do pobrania na stronie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, a także w urzędach gmin z terenu powiatu sochaczewskiego.

 Do „Formularza zgłoszenia projektu” wnioskujący dołącza „Listę poparcia dla projektu”, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców powiatu sochaczewskiego, którzy ukończyli 18 lat w momencie udzielania poparcia. Do grupy 15 mieszkańców nie wlicza się projektodawcy. „Formularz zgłoszenia projektu” uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola.

Zgłoszenia projektu na „Formularzu zgłoszenia projektu” wraz z „Listą poparcia projektu” oraz „Klauzulą informacyjną zgodną z RODO” można dokonać wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną na adres budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Każdy uprawniony mieszkaniec lub organizacja pozarządowa powiatu sochaczewskiego może zgłosić dowolną ilość projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Po zakończeniu naboru wszystkie zgłoszone propozycje projektów spełniające wymagania formalne przejdą weryfikację, która pozwoli wyłonić ostateczną „Listę przyjętych projektów”. Projekty zawarte w Liście przyjętych projektów zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców powiatu sochaczewskiego w dniach 9 – 30 września 2018 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz pod adresem mailowym budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.

Zachęcamy wszystkich lokalnych mieszkańców do bieżącego zapoznawania się z kolejnymi etapami budżetu obywatelskiego i włączenia się w kreowanie wspólnej przestrzeni na obszarze powiatu sochaczewskiego.

 

Skip to content