Zostań beneficjentem i aktywnym uczestnikiem Programu Rewitalizacji!

Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów Gminy Młodzieszyn, które dostępne są w załączniku poniżej.

W związku z przystąpieniem do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023 istnieje możliwość zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania związane z Programem Rewitalizacji umożliwiają pozyskanie funduszy europejskich m.in. przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe spółdzielnie, właścicieli i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe.

Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego stanowi podstawę do zgłaszania projektów inwestycyjnych oraz społecznych związanych z rewitalizacją Gminy Młodzieszyn. Fiszka dostępna jest w załączniku poniżej. Zgłaszane przedsięwzięcie musi spełniać przyjęte założenia merytoryczne oraz formalne. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje związane z ich specyfiką.  

DO POBRANIA: Fiszka projektowa – Młodzieszyn

Szczegółowych informacji nt. naboru i wypełniania karty udzielają pracownicy Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego – informator

Przygotowując Lokalny Program Rewitalizacji spełniający wymogi „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” należy zadbać o zapewnienie komplementarności zawartych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferach:

  • przestrzennej,
  • problemowej,
  • proceduralno – instytucjonalnej,
  • międzyokresowej,
  • źródeł finansowania.

Zagwarantowanie komplementarności oznacza zaplanowanie przedsięwzięć dopełniających się tematycznie, skoncentrowanych przestrzennie i zsynchronizowanych czasowo, które będą finansowane w zbilansowany sposób i efektywnie zarządzane.

Komplementarność przedsięwzięć jest zatem istotnym elementem wpływającym na sukces procesu rewitalizacji, tj. wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Rodzaje działań podejmowanych w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych:

  • działania „twarde” – związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp. struktur materialnych,
  • działania „miękkie” – związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego.

 

Ważne, aby przedsięwzięcia rewitalizacyjne były odpowiedzią na zdiagnozowane w Gminie problemy, przyczyniały się do realizacji wizji obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz postawionych w LPR celów i kierunków działań.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny się wzajemnie dopełniać tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich wymienionych wyżej sferach. Taki zabieg ma przeciwdziałać fragmentacji działań, np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej”.

Skip to content