Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Młodzieszynie

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299);
 • Uchwała Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, który winien zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego nr identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie podmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (załączyć wykaz sprzętu i środków technicznych, oraz ksero dowodów rejestracyjnych),
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bez odpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną (ksero umowy na odbiór nieczystości płynnych przez zlewnię).
 2. Aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem.
 3. Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczne (akt notarialny).
 4. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”
 5. Dokument potwierdzający posiadanie bazy transportowej odpowiedniej do świadczonych usług wyposażoną w szczególności w miejsce postojowe oraz miejsce do mycia pojazdów i ich dezynfekcji.
 6. W przypadku nie spełnia wymagań o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów.

UWAGA! Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem”

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Świadczyć usługi odbioru nieczystości ciekłych na podstawie pisemnej umowy i na warunkach w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów potwierdzających płacenie za usługi usuwania nieczystości;
 3. Posiadać sprzęt transportowy, wyspecjalizowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych – wóz asenizacyjny, który powinien spełniać wymagania techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (co najmniej nazwę, adres przedsiębiorstwa, telefon kontaktowy);
 4. Posiadać zaplecze techniczno-biurowe;
 5. Posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wyposażoną w szczególności w miejsce postojowe oraz miejsce do mycia pojazdów i ich dezynfekcji;
 6. W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w pkt 5 nie spełnia wymienionych wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów;
 7. Parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając do nich dostęp osób trzecich.

Opłaty:

 • opłata skarbowa w wysokości – 107,00 zł – wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783). – część III „Wydanie zezwolenia” pkt 42)

Opłatę skarbowa można wnieść na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010 a dowód wpłaty dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwołania:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Młodzieszyn.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Formularze do pobrania: Wzór wniosku o wydanie zezwolenia

Skip to content