W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

XI Sesja Rady Gminy

W obradach XI Sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2015 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy.

Na Sesji dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 rok polegające na zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 5000 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizacje projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu „ zmniejszając plan wydatków o kwotę 500 zł przeznaczonych na promocje gminy. Dokonano zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015 zwiększając przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody o kwotę 35.000 zł zakładu, jednocześnie zwiększając koszty związane z dostarczaniem wody o kwotę 15.000 zł oraz koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000 zł dokonano również zwiększenia planu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 10.000 zł

Dokonano wyboru ławnika na kadencję 2016 – 2019 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Pani Karoliny, Marii Orlińskiej – Koc.

Określono przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Młodzieszyn zgodnie z ich lokalizacją oraz uchwalono regulamin warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pani Wójt złożyła informację z działalności międzysesyjnej. Do pobrania

Dyrektor GZEASz  Pan Domińczak M. złożył informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2014/2015 a także o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach i gimnazjum w gminie Młodzieszyn.  Do Pobrania  Załącznik1 Załącznik2

Przewodnicząca Rady i Wójt Gminy złożyły informacje z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek za 2014 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych podległych gminie .

Radni. sołtysi zgłaszali uwagi mieszkańców na nieprawidłowe funkcjonowanie Internetu z którego skorzystali mieszkańcy nieodpłatnie w ranach projektu. Wyjaśniono, że wszelkie uwagi należy kierować do firmy wykonującej zadanie pod numerem tel.

Ponadto zgłaszano sprawę remontu mostu w Witkowicach, niszczenie przez bobry wału na odcinku w miejscowości Witkowice – Kamion oraz łąk przy wale.

Skip to content