Ulica Krucza-Nasze Starania i Plany

Szanowni Państwo na początek chcielibyśmy podkreślić, że zauważamy problem ulicy Kruczej w Młodzieszynie i w żaden sposób go nie bagatelizujemy. Jest to jedna z priorytetowych inwestycji do realizacji i na pewno zostanie wykonana do końca 2018 roku. Od początku obecnej kadencji tj. od grudnia 2014 roku czynione są starania w celu rozwiązania tego problemu. Zdecydowano się na podjęcie zadania polegającego na kompleksowej przebudowie ul. Kruczej.
W tym celu już w 2015 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowe na przebudowę ul. Kruczej – dokumentacja ta jest także niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z faktem, że wartość całej inwestycji oszacowano na ponad pół miliona złotych najbardziej rozsądnym rozwiązaniem było postaranie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
W styczniu 2016 roku złożono wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został on pozytywnie oceniony pod względem formalnym jednak uzyskał zbyt mała liczbę punktów w celu uzyskania dofinansowania. Następnie we wrześniu 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 – i podobnie jak poprzednio wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym jednak ilość uzyskanych punktów nie pozwoliła na otrzymanie dofinansowania.
W tym miejscu należy podkreślić, że wiele kryteriów oceny jest w taki sposób skonstruowana, że Gmina Młodzieszyn jako wnioskodawca nie ma wpływu na ilość uzyskanych w nim punktów.
W związku z znacznym pogorszeniem się stanu nawierzchni drogi ul. Kruczej w okresie zimowo – wiosennym powołana przez Wójta Gminy Młodzieszyn Gminna Komisja ds. szacowania skód i start powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Gminy Młodzieszyn w marcu 2017 roku dokonała szacowania strat przedmiotowego odcinka drogi. Droga ta została pozytywnie zweryfikowana przez komisję wojewódzką do spraw weryfikacji start powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej. W czerwcu 2017 roku Wójt Gminy Młodzieszyn wysłał Wojewodzie Mazowieckiemu propozycje zada do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych do realizacji w roku 2017, wskazując ul. Kruczą na pierwszym miejscu listy, popierając swój wniosek szczegółowym opisem oraz dokumentacją fotograficzną. Niestety Gmina Młodzieszyn nie otrzymała promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak jest to jeszcze możliwe w najbliższym czasie.
W ostatnich dniach po raz kolejny zostały wykonane prace naprawcze na ul. Kruczej, dzięki którym zapewniona jest przejezdność drogi. Zdajemy sobie sprawę, że jest to tylko środek zaradczy i nie może stanowić finalnego rozwiązania. Mając na uwadze zarówno komfort mieszkańców jak i bezpieczeństwo uczestników ruchu dołożymy wszelkich starań, żeby realizacja tej inwestycji została wykonana jak najszybciej.

Skip to content