STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA ROK 2017

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W dniu 28 października 2016 r. Uchwałą nr XXVI/129/2016 Rada Gminy Młodzieszyn wprowadziła zmiany do Uchwały nr XIII/60/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjętej w dniu 25 listopada 2015 r.

Zmiany te dotyczą następujących stawek:

– od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych   

– od 1 ha powierzchni   – 4,54 zł, oraz

– od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

     – od 1m. kw. powierzchni użytkowej  – 10,59 zł.

Pozostałe stawki nie uległy zmianie i dla przypomnienia wynoszą one:

1)od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                                              
  • od 1 m. kw. powierzchni   –   0,70 zł
  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

– od 1 m. kw. powierzchni   –   0,29 zł               

2) od budynków lub ich części:

  1. a) mieszkalnych

         – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej   –   0,30  zł

  1. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

         – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej   –   16,70 zł

  1. c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

         – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej   –   3,50 zł

  1. d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej   –   4,45 zł

3) od budowli:

          – ich wartości   –   2 %

PODATEK ROLNY

 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 – średnia cena skupu żyta wynosi 52,44 zł za 1 dt. Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2017 będzie wynosił:

  1. od 1  hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 52,44 zł x 2,5 = 131,10 zł,
  2. od 1 gruntów pozostałych (liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków) – równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 52,44 zł x 5 = 262,20 zł.

PODATEK LEŚNY

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku  – średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,01 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres, o którym mowa powyżej.

Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2017 wynosił będzie 191,01 x 0,220 = 42,02 zł.

Dla lasów wchodzących  w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej, ulega obniżeniu o 50%.

Skip to content