Poszukujemy pracownika ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN POSZUKUJE PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna ( zlecenie)

 

 1. Wymagania :

1) wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i minimum 2 letni staż pracy ,

2) doświadczenie z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków krajowych, unijnych i zagranicznych,

3) praktyczna i teoretyczna aktualna wiedza z obszaru przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków  UE i innych,

4)  doświadczenie w pracy w zespole projektowym,

5) wysoka kultura osobista, samodzielność, sumienność i obowiązkowość, kreatywność,  odpowiedzialność, dokładność i pracowitość, umiejętności  interpersonalne: tj.;  łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole,

6) mile widziane prawo jazdy kat. B.

 1. Inne umiejętności:
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • komunikatywność i poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym do samodzielnego korzystania z fachowej dokumentacji technicznej,
 • mile widziane doświadczenie zarówno z zakresu projektów „miękkich” społecznych oraz w obszarze III sektora,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy m.in. krajowych, unijnych i zagranicznych na zadania własne gminy,
 • przygotowywanie założeń wniosków o dofinansowanie oraz przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją towarzyszącą zgodnie z wytycznymi programowymi, w tym m.in. przekazanie ich do Instytucji Finansujących w wyznaczonych ramach czasowych, kontakt/negocjacje z Instytucjami Finansującymi w sprawach związanych z właściwym przygotowaniem i złożeniem wniosków o dofinansowanie, monitorowanie złożonych wniosków o  dofinansowanie, składanie korekt i uzupełnień do złożonych wniosków,
 • prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczości, w tym m.in. przygotowanie  i terminowe złożenie sprawozdań/ raportów z realizacji dofinansowanych projektów,
 • przygotowanie wymaganych dokumentów do kontroli projektów,    
 • aktualizacja wniosków o dofinansowanie, które zostały wytypowane do dofinansowania i przekazanie ich do Instytucji Finansujących w wyznaczonych ramach czasowych, składanie korekt i uzupełnień do  złożonych sprawozdań, raportów,
 • bieżąca obsługa administracyjna i archiwizacja projektów,
 • podejmowanie  działań zorientowanych na realizację wskaźników produktu i rezultatu,
 • realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych,
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • Wykaz opracowanych wniosków o dofinansowanie z rozróżnieniem na środki krajowe, unijne, zagraniczne oraz informację dotyczącą samodzielnego działania bądź uczestnictwa w zespole projektowym dla danego wniosku,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Urzędu Gminy w Młodzieszynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r.  902)”.
 1. Dodatkowe informacje :
 • Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy  Młodzieszyn przy ul. Wyszogrodzkiej 25 w sekretariacie pok. Nr 1 lub przesłać  pocztą na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn , ul. Wyszogrodzka 25,  96-512 Młodzieszyn z dopiskiem:  

„ Dotyczy ogłoszenia o zatrudnieniu na stanowisku  pracownik ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” w terminie do dnia  3 lutego 2017 roku w godzinach pracy urzędu.

 • Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (46) 864 17 50.

 

 

Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk

Młodzieszyn, dnia  19  stycznia 2017 r.

Skip to content