Pomoc dla dzieci w formie darmowych posiłków w szkołach od stycznia do czerwca 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia do czerwca 2023 r. dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 % do 200 % kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
W dniu 9 stycznia 2023 Rada Gminy Młodzieszyn podjęła dwie uchwały. Pierwszą zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Drugą zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 które podwyższają kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach w/w programu z 150% na 200% kryterium, dostosowując lokalne uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:
1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).
Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w pomoc będą przyjmowane wraz z kompletem dokumentów.
 
Warunkiem otrzymania w/w pomocy jest kryterium dochodowe oraz spełnienie jednej z przesłanek:
Ubóstwo
Sieroctwo;
Bezdomność;
Bezrobocie;
Niepełnosprawność;
Długotrwała lub ciężka choroba;
Przemoc w rodzinie;
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
Trudność w integracji cudzoziemców;
Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
Alkoholizmu lub narkomanii;
Zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowej;
Klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Szczegółowe informacje są udzielane w GOPS Młodzieszyn
Skip to content