Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – nabór od 10 grudnia 2021 r. do 7 lutego 2022 r.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 2 grudnia 2021 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ” Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 7 lutego 2022 r.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. W tegorocznym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, pod warunkiem że w gospodarstwie rolnika spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie, określone w Programie działań.

O pomoc może ubiegać się rolnik, w gospodarstwie którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace–na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych—nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r

Skip to content