Otrzymaliśmy dotację na „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 lutego 2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie nastąpiło podpisanie umowy na bardzo znaczącą inwestycję dla naszej gminy, jaką jest operacja: „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”. W wyniku dobrej współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie z Urzędem Gminy Młodzieszyn został wspólnie opracowany i złożony w dniu 16 września 2019 r. wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy nastąpiło pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem, a Wójtem Gminy Młodzieszyn Panią Moniką Pietrzyk, w obecności Pana Wiesława Raboszuk – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Małgorzaty Zawadzkiej – Skarbnika Gminy Młodzieszyn i Pana Macieja Woźniaka – Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie.

Wniosek przez nas złożony zyskał pozytywną ocenę i znalazł się w łącznej puli zaledwie 40 wniosków, którym zostanie przyznana pomoc finansowa. Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi za wsparcie oraz pomoc w realizacji tak ważnej dla nas inwestycji.

Nasza inwestycja zakłada:

  • przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni głębinowej,
  • uregulowanie gospodarki ściekowej – budowa instalacji odwadniania osadu,
  • budowa nowego, niezależnego odcinka sieci przeciwpożarowej zakończonej hydrantem nadziemnym dla potrzeb OSP,
  • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
  • modernizacja obiektu oczyszczalni ścieków pod względem elektro- automatycznym.

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch etapach: I etap w 2021 roku, natomiast II etap 2022 roku.

Łączna wartość inwestycji wyniesie 3 745 350 złotych.

Wkład własny Gminy Młodzieszyn stanowi kwotę 1 807 817 złotych.

Środki  pozyskane w ramach przyznania pomocy na kwotę 1 937 533 złotych.

  • IMG_20200221_091823
  • 87058047_1049483485418141_6037413911416799232_o
  • IMG_20200221_091829(1)

Related posts

Skip to content