OGŁOSZENIE Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+”

Zgodnie z zarządzeniem Nr 52.2018 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usługi szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu Gminy Młodzieszyn w 2018 r. w ramach „ Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2018-2022

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację w 2018 roku gminnego programu polityki zdrowotnej Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka  ( osób od 65 roku życia ) pn „Grypa 65 + „ na lata 2018-2022.

 

 1. Przedmiot konkursu.

Przedmiotem konkursu jest realizacja gminnego programu polityki zdrowotnej Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka  ( osób od 65 roku życia ) pn „Grypa 65 + „ na lata 2018-2022 poprzez organizację i wykonanie nieodpłatnych dla pacjenta profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie, poprzedzonych badaniem lekarskim i edukacją zdrowotną. .

 

2.Zakres realizowanego zadania obejmuje :

1) wykonanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla ok. 400 mieszkańców gminy Młodzieszyn w wieku od 65 roku życia.

2) szczepienia będą wykonywane w formie akcji szczepień ambulatoryjnych w siedzibie realizatorów programu będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( zwanymi dalej realizatorem programu),

3) szczepienia będą  wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny, w warunkach odpowiadających wymaganiom wskazanym w odpowiednich  przepisach prawa,

4) uprawnieni do szczepień mieszkańcy będą zgłaszać się samodzielnie do realizatora programu,

5) wybór i zakup szczepionki będzie dokonany przez realizatora programu według najnowszej wiedzy medycznej oraz według wskazań rejestracyjnych i charakterystyki produktu- zakupione szczepionki przeciwko grypie muszą spełniać wszystkie normy i wymogi przewidziane prawem , posiadać rejestracje i dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

6) realizator programu będzie prowadził akcje informacyjną o niniejszym programie na terenie swojej przychodni.

7) realizator programu przeprowadzi edukację zdrowotna, wykona badanie lekarskie, kwalifikujące uprawnionego pacjenta do szczepienia ochronnego przeciwko grypie i wykona to szczepienie, (uczestnicy programu w dniu szczepienia otrzymają m.in. ulotkę producenta szczepionki z charakterystyką produktu leczniczego),

8) realizator programu będzie prowadził rejestr uczestników programu i dokumentację medyczną dotyczącą szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych ,

9) realizator będzie zbierał uwagi zgłaszane przez pacjentów objętych programem, dotyczące jakości udzielonych świadczeń .

 

 1. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników.

1) Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby w wieku od 65 r. .ż. zameldowane na stałe i zamieszkałe na terenie gminy Młodzieszyn.

2) Właściwa wizyta związana z podaniem szczepionek będzie rozpoczynała się konsultacją lekarską ( w celu wykluczenia przeciwwskazań,) i  zakwalifikowaniem pacjenta do szczepienia. W razie wystąpienia czasowych przeciwwskazań, związanych np. z chorobą zostanie wyznaczony kolejny termin wizyty.

 

 1. Planowana liczba szczepień wykonanych w ciągu roku.

W ramach programu zostanie rocznie zaszczepionych ok. 400 osób spełniających kryteria włączenia. do programu..

 

5.Termin rozpoczęcia realizacji programu planuje się we wrześniu 2018 r. przy czym dokładne terminy realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie zostaną ustalone z realizatorem ( realizatorami) programu.

 

 1. Monitorowanie :

1) liczba osób objętych programem – edukacja zdrowotna, osób zaszczepionych i osób niezaszczepionych.

2) zbieranie uwag zgłaszanych przez pacjentów, dotyczących jakości świadczeń realizowanych w programie.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania:

10.000,00 zł brutto  ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 )

 

III.  Termin realizacji zadania:

Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.

Zawarcia umowy z wybranym oferentem ( oferentami) nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

IV Miejsce realizacji świadczeń : Gmina Młodzieszyn

 

 1. Wymagania formalne i merytoryczne stawiane oferentom, niezbędne do realizacji przedmiotowego programu.

 

 1. Oferty mogą być składane przez podmioty określone w art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm. ) wykonujące świadczenia zdrowotne na terenie gminy Młodzieszyn
 2. Wykonywane usługi medyczne w zakresie określonym w konkursie ofert muszą być zgodne ze statutem podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę.
 3. Oferent powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą:
 • co najmniej jeden lekarz wykonujący badania kwalifikujące pacjentów do szczepienia przeciwko grypie.
 • co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca kwalifikacje do wykonywania szczepień
 1. Oferent powinien posiadać punkt szczepień ochronnych, zlokalizowany w odległości nie większej niż 5 km od siedziby gminy Młodzieszyn.
 2. Oferent powinien zapewnić jednorazowy sprzęt medyczny do wykonywania szczepień godnie z zasadami aseptyki i antyseptyki.
 3. Oferent powinien dysponować gabinetem lekarskim, spełniającym pod względem warunków i wyposażenia wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. Złożona oferta powinna być opatrzona pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę.
 6. Do oferty należy dołączyć.
 • aktualny wydruk księgi rejestrowej podmiotów wykonującego działalność leczniczą z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza, ubiegającego się o realizację programu (oferenta)
 • kopie polisy ubezpieczenia OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • statut podmiotu
 • oświadczenia:
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami konkursu
 2. oświadczenie oferenta, że sprzęt medyczny używany do realizacji szczepień, spełnia wymogi, określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2017 poz. 211 ze zm. )
 3. oświadczenie oferenta, że osoby które wykonywały świadczenia zdrowotne w ramach programu będącego przedmiotem konkursu, posiadają kwalifikacje i aktualne uprawnienia do ich wykonywania.
 4. oświadczenie oferenta, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
 5. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać  do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
 7. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą .

 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot. Na prośbę komisji konkursowej oferent przedstawi oryginały powyższych dokumentów.

 

 1. Tryb wyboru realizatora lub realizatorów zadania.

 

 1. Przy wyborze realizatora pod uwagę będą brane:
 • w pierwszym etapie, złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Młodzieszyn ( komplet dokumentów ). Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, będą podlegały uzupełnieniu.
 • w drugim etapie, oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym, Komisja Konkursowa dokona oceny i zaopiniuje wybór najkorzystniejszej oferty lub ofert w oparciu o następujące kryteria.
 1. kalkulacja kosztów wykonywanych szczepień w przeliczeniu na 1 osobę,
 2. warunki lokalowe i kadrowe zaangażowane do realizacji świadczeń,
 3. kwalifikacje osób realizujących świadczenia,
 4. dostępność dla pacjenta do świadczonych usług (liczba dni w tygodniu oraz godziny dotyczące realizacji programu)
 5. Gmina Młodzieszyn może zlecić realizację zadania publicznego jednemu lub kilku oferentom w granicach kwoty określonej w pkt. II.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do umorzenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości przyznanego dofinansowania w stosunku do kwoty wnioskowanej przez oferenta. W przypadku zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej przez oferenta , nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może zaakceptować zmniejszenie kwoty dotacji, negocjować zmniejszenie kwoty dotacji, negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać wniosek.
 8. Po zaakceptowaniu przez oferenta zmniejszenia kwoty dotacji, oferent zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu zadania publicznego.
 9. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały procedurze konkursowej i zostaną zwrócone nadawcy.

 

VII.   Termin  i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Młodzieszyn przy ul. Wyszogrodzkiej 25 do dnia  27 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00  w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu oferenta, z dopiskiem „ Konkurs na realizację gminnego programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka  (osób od 65 roku życia) pn „Grypa 65 + „ na lata 2018-2022 „.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 52.2018

Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia  1 sierpnia  2018 r. dostępnym na stronie internetowej Gminy oraz w pokoju Nr 3 (Urząd Stanu Cywilnego )  Młodzieszyn.

 

VIII.   Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 sierpnia  2018 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Młodzieszyn oraz na stronie internetowej gminy.

 

Wójt  Gminy
Monika Pietrzyk

 ogloszenie o konkursie – PDF

Informacja o wyborze oferty

Skip to content