Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujące w obszary wiejskie.”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Premie na założenie działalności gospodarczej

 I. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:  

Wnioski można składać od 16 stycznia 2017 r. do dnia 30 stycznia 2017 r. do godziny 1500.     Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia, numer wniosku, liczbę załączników, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych oraz wskaźników wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

II. Forma wsparcia:

Premia

III. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji

IV. Warunki udzielenia wsparcia, w tym wskazanie grupy docelowej

  1. Spełnienie warunków oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem, oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w oparciu o Procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 oraz Regulamin Rady.
  2. Spełnienie warunków określonych dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa            i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Grupa docelowa: osoby fizyczne.

V. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”. Kryteria wyboru operacji LGD „Razem dla Rozwoju” w ww. zakresie wymagają wykazania niezbędności kosztów, ich racjonalności, zgodności z przepisami prawa. Wnioskodawca powinien odnieść się do kryteriów wyboru projektów w polu B III 1.4. Wniosku o przyznanie pomocy. Wskazane jest dostarczenie dokumentów ułatwiających ocenę kosztów np. oferty cenowe, badanie rynku.

VI. Minimalna punktacja niezbędna do uzyskania dofinansowania

Warunkiem końcowym do pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie przez każdy projekt minimum 50% możliwej punktacji, tj. min. 40 pkt.

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia stanowią: wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami.

VIII. Kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR

100 000,00 zł

– 100 % kosztów kwalifikowalnych dla osób fizycznych.

IX. Limit środków w naborze

800 000,00 zł

X. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki określa Załącznik nr 1 do ogłoszenia

XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Dokumentacja konkursowa, w tym formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce „Operacje realizowane indywidualnie”, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl  

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016 – 2022 znajduje się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, w zakładce LEADER 2014 – 2020

Załącznik nr 1

Skip to content