Od 1 sierpnia można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Szanowni mieszkańcy,  przypominamy, iż w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury zakupu oleju napędowego (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 1. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.
 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (gospodarstwo rolne to obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy).
 3. Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:
 • będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad ¼ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,
 • będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym ¼ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,
 • bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.
 1. Kwotę zwrotu podatku ustala się, jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur  i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.
 2. Limit ustala się, jako sumę:
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej e ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe,
 • średnią roczną liczbę bydła ustala się, jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła utrzymywanego przez producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Skip to content