OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Młodzieszyn, 24.08.2018r.

IZPPP.6721.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie  z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2017r.  poz. 1073 z późn. zm.),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr   XXVI/131/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 października 2016r.,

Zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów    dla   terenów  przy ul.  Kruczej i Sochaczewskiej w miejscowości  Młodzieszyn  wraz  z  prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach  od  05.09.2018r.  do  27.09.2018r.   w  siedzibie   Urzędu Gminy w Młodzieszynie   ul. Wyszogrodzka 25,    w godz. od  800 do 1500 oraz na stronie   internetowej   gminy  www.mlodzieszyn.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 25.09.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn,  o godz.  1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Młodzieszyn  lub w formie  elektronicznej   na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

 

Obwieszczenie w załączniku

Skip to content