Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Młodzieszyn Uchwały Nr XIX/92/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości Juliopol.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w  planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie , ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mlodzieszyn.pl w terminie do dnia 25 maja 2016r.   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk – Połubińska

obwieszczenie

Skip to content