W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja z XXII Sesji Rady Gminy

W obradach XXII Sesji Rady Gminy w dniu 23 maja 2016 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy.

Najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Było to podsumowanie całorocznej pracy Pani Wójt Moniki Pietrzyk-Połubińskiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Filip Kopka przedstawił pozytywną opinie Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Budżet gminy przewidywał realizację dochodów w wysokości 24.561.361,56 zł wykonano w kwocie 23.221.299,79 zł co stanowi 94.54 % planu.

Wydatki na plan 24.226.854,76 zł, zrealizowano w kwocie 22.254.449,77 zł co stanowi 91,86 planu. Na koniec roku osiągnięto nadwyżkę w wys. 966.850,02 zł Spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.110.803 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji wyniosło 8.870.143 zł do spłaty w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z WPF. Jak wynika z opinii Komisji Rewizyjnej, Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wykonanie dochodów wiązało się z obniżeniem górnych stawek podatkowych(810.349,88 zł), skutki udzielonych ulg, zwolnień z podatków wyniosły 280.765 zł, natomiast skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy stanowiły kwotę 11.633,06 zł. Łącznie utracone dochody podatkowe wniosły 1.102747, 94 zł, co stanowi 21,37 % zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.

Rada Gminy po zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniami z wykonania budżetu opiniami Komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęła jednogłośnie

(czternaście głosów „za”). Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok i Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pani Monice Pietrzyk-Połubińskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Dokonano także zmian w budżecie gminy na 2016 rok polegających na dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zmian w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego.

Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 689/3 i 690 w miejscowości Młodzieszyn jako tereny przeznaczone dla zabudowy o dominacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, funkcji usługowej i produkcyjnej.

Uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn, które jest zmianą obowiązującego dokumentu zatwierdzonego Uchwałą z 2006 roku Ponadto Rada Gminy wyraziła pozytywną opinie w sprawie przejęcia nieodpłatnie na rzecz gminy działki Nr 195/9 o pow. 555 m2 położonej we wsi Adamowa Góra z przeznaczeniem na drogę gminną oraz wyraziła pozytywna opinie w sprawie uregulowania spraw własnościowych polegających na sprzedaży części działki Nr 666 i z działki Nr 663 na której posadowiony jest plot ogrodzeniowy, położonych w Młodzieszynie stanowiących własność gminy. Informacje na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok przedstawiła P. Winnicka M. – p.o. Kierownika GOPS.

Skip to content