Informacja z XLVIII Sesji Rady Gminy

W obradach XLVIII  Sesji Rady Gminy w dniu  25 czerwca  2018 r. uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy , kierownicy jednostek.

Na Sesji  podjęto Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Gmina sprawia pogrzeb osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie gminy do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Pani Monice Pietrzyk.

Dokonano zmian w WPF na lata 2018-2029 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018 wydłużając okres WPF o dwa lata do roku 2030. Zwiększono plan wydatków na rok 2018 w wykazie przedsięwzięć  realizowanych w latach 2017 – 2018 pn. „Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach”  o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł , zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł do kwoty 328.000 zł w wyniku podpisanej umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Podjęto również Uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3813 W Kamion – Witkowice  w wysokości 209.200 zł

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych polegających na :

-zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn od podmiotów prywatnych na „Dzień dziecka” w kwocie 2.100 zł ,

-z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż nap opojów alkoholowych o kwotę 9.000 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł i odsetki od podatków i opłat o kwotę  800 zł. z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej o kwotę 1.000 zł ,

-z tytułu otrzymanej  dotacji o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację  przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach” ,

– z tytułu otrzymanej dotacji  o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania „doposażenia placu zabaw dla dzieci w m. Kamion”

– z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 10.000 zł na realizacje zadania „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów”

Zmiany w wydatkach polegały na:

– zwiększeniu dotacji celowej dla GZGK o kwotę 31.000 zł  na dofinansowanie realizacji zadań związanych z gospodarką wodną. 

– zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Starych Budach

– zwiększeniu wydatków bieżących  w kwocie 1.500 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

– zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja samochody ciężkiego OSP Stare Budy o kwotę 380.000 zł

– zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym.

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę  20.000 zł na budowę placu zabaw w m. Juliopol, , kwotę 41.000 zł na doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów i 36.000 zł na doposażenie placu zabaw w Kamionie.

–  zwiększono plan wydatków majątkowych o kwot 11.000 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy gminnej przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie.

Wyrażono pozytywna opinię w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału powiatu sochaczewskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwalono Statut Gminy Młodzieszyn dostosowując do nowych regulacji prawnych a także w związku z wejściem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zaktualizowano zapisy Statutu do przepisów które wprowadza ustawa i które będą miały zastosowanie do następnej kadencji rady.

Podjęto Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  Dębowa w Młodzieszynie.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad  wynagradzania pracowników samorządowych dokonano zmiany wynagrodzenia Pani Wójt , zmniejszając wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem.

Przyjęto  projekt regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na obszarze gminy Młodzieszyn  który zgodnie z przepisami zostanie przekazany do zaopiniowania organowi regulującemu – Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie

Zatwierdzono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 36/2 w m. Młodzieszyn na tereny usługowo- produkcyjne.

Wójt Gminy  Pani Pietrzyk Monika złożyła informacje międzysesyjną

Skip to content