Informacja z XLVII Sesji Rady Gminy

W obradach XLVII  Sesji Rady Gminy w dniu  21 maja   2018 r. uczestniczyli radni, sołtysi Wójt Gminy, Skarbnik Gminy , kierownicy jednostek.

Na Sesji  podjęto Uchwalę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok ustalając stawkę  jednostkową w wysokości 1,20 zł do 1 m3 ścieków.

Dokonano również zmian w budżecie gminy na 2018 rok  urealniając wydatki dotyczące:

Zwiększenia dochodów budżetu gminy   o kwotę 285.652 zł uzyskane z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonane przez Urząd Skarbowy za rok 2014 i 2015 o kwotę 268.000 zł oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.000 zł

Zmiany wydatków polegały na :

– zwiększeniu planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 32.000 zł

– zwiększeniu planu wydatków majątkowych na realizacje zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów” w kwocie 122.000 zł

– zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę  nieruchomościami o kwotę 10.000 zł

– zwiększono plan wydatków na opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Bibiampol o kwotę 20.000 zł

– zwiększono plan wydatków przeznaczonych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji – Projekt ASI „ o kwotę  5.000 zł

– zwiększono plan wydatków na zakup usług prawnych o kwotę 110.652 zł

– dokonano zmiany klasyfikacji wydatków z tytułu dopłaty do 1 m3  ścieków  na dotacje przedmiotowe z budżet dla Zakładu komunalnego w kwocie 32.400 zł

Ponadto dokonano zmiany do Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi polegającej na wskazaniu lekarza Weterynarii który będzie świadczył usługi na rzecz zwierząt z terenu gminy zabiegi uśpienia zwierząt oraz całodobową opiekę weterynaryjna dla zwierząt rannych w wypadkach zdarzeń drogowych. Zabiegi te będzie wykonywał Lekarz Weterynarii Adam  Jakubowski .

Nadano nazwę ulicy Dębowa w miejscowości Młodzieszyn drodze o nr ewidencyjnym 737/8 .

Rada Gminy podjęła Uchwałę intencyjną wyrażając wolę przystąpienia do przygotowania aplikowania i realizacji zadania pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych „

Podjęto Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bibiampol. Zmiana przeznaczenia większości terenów z funkcji rolniczej na cele zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej oraz określenie na nowo zasad zagospodarowania dla terenów do prowadzenia działalności umożliwi w sposób kompleksowy zagospodarowanie i użytkowanie terenu oraz lokalizacje inwestycji z zapewnieniem ładu przestrzennego.

Kolejna Uchwała było przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 177/13 w m. Adamowa Góra polegająca na zmianie parametrów kształtowania zabudowy w ramach zabudowy mieszkaniowej.

Wójt \Gminy złożyła informację międzysesyjna ( w zał. )

Informacja międzysesyjna 21.05.2018 r_

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content