Informacja z XLV Sesji Rady Gminy

W obradach XLV Sesji Rady Gminy w dniu 23 marca  2018 r. uczestniczyli radni, sołtysi Wójt Gminy, kierownicy jednostek ,dyrektorzy szkół .

Pierwszym tematem Sesji było wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach w sprawie zmian w zasadach składania wniosków o dopłaty  bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych w 2018 r.

Na Sesji podjęto Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową  gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018.

Główne zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków w następujących  przedsięwzięciach:

– przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2029 pn.”Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316 zł ( wydatki bieżące rok 2018 – 103.687,80 zł   i rok 2019 (wydatki bieżące ) 55.062 zł . W ramach tych wydatków będą realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy, wycieczki szkolne , szkolenia dla nauczycieli.

– przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 Modernizacja oświetlenia ulicznego – zwiększono plan wydatków na 2018 rok  o kwotę 300.000 zł

Zmniejszono plan wydatków w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2015 – 2019 pn. Przebudowa boiska przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie zmniejszając plan wydatków na 2018 rok o kwotę 300.000 zł  jednocześnie wydłużając termin realizacji przedsięwzięcia na 2020 rok z planem wydatków na ten rok w kwocie 300.000 zł

Rada Gminy podejmując Uchwałę udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania Pn Odbudowa drogi powiatowej nr 3813 W Kamion Witkowice w wysokości 180.400 zł .

Zmiany budżetu na 2018 rok dotyczyły urealnienia planu dochodów bieżących majątkowych do bieżącej realizacji . Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 284.735 zł zgodnie z decyzja Wojewody Maz. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Kruczej w Młodzieszynie.

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT oraz z tytułu odsetek dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok 2013 na łączną kwotę 370.917 zł przeznaczając te środki na zadania inwestycyjne.

Przyjęto program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2018 r. Program realizowany jest z funduszy Gminy. Na realizację Programu w 2018 roku Gmina Młodzieszyn przeznaczyła w budżecie środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) w tym:

  • na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Fundację – 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy);
  • na świadczenie usług weterynaryjnych przez Lekarza weterynarii – 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy);
  • na zakup karmy i działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc); 
  • na usługi odławiania i transportu bezdomnych zwierząt – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy);  

przygotowanie zwierząt do adopcji przez Justynę Zientarę –  11 000, 00 zł (słownie: jedenaście tysięcy).

 

Ponadto Rada Gminy przyjęła na lata 2018-2022 program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka ( osób od 65 roku życia ) pn. „Grypa 65+”

Przedmiotowy program skierowany będzie rocznie do około 900 osób w wieku od 65 roku życia, zameldowanych na stałe i zamieszkałych  na terenie gminy Młodzieszyn

 

Realizacja programu składa się  z następujących etapów :

1) przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych poprzedzonych kampanią informacyjno edukacyjną dla osób z wybranej populacji prowadzoną przez organizatora programu jak i realizatora. Działania polegające na zwiększeniu wiedzy mieszkańców na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z grypą, zwiększenie świadomości zdrowotnej dotyczącej potrzeby szczepień przeciw grypie  oraz poprawa zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń szerzących się drogą kropelkową i udowodnienie zasadności potrzeby szczepień przeciw grypie

2)rekrutację osób do programu polegającą na zgłoszeniu się uczestnika programu  do realizatora programu

3)uzyskanie pisemnej zgody na szczepienie od uczestnika programu.

4) wykonanie szczepienia, po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do jego wykonania, wystawionego przez lekarza. Badanie lekarskie nie jest finansowane
z budżetu gminy Młodzieszyn,

5)szczepienie według przyjętego schematu zgodnego ze wskazaniami producenta szczepionki.

6)systematyczny monitoring realizacji programu prowadzony przez realizatora programu

Program będzie realizowany przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, wyłonione w drodze konkursu ofert. Szczepienia będą wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny, w warunkach odpowiadających wymaganiom wskazanym w odpowiednich aktach prawnych. Szczepienia będą wykonywane na początku sezonu epidemiologicznego tj. w okresie od września do połowy listopada każdego roku.

Całkowity koszt realizacji programu (w zł)

  • w roku 2018 –  10 000,- zł,
  • w roku 2019 –  10 000,- zł
  • w roku 2020 –  10 000,- zł
  • w roku 2021 –   10 000,- zł
  • w roku 2022 –  10 000,- zł

W związku ze zmianą niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych ustaw organów publicznych Rady Gmin zobowiązane były do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustaleniu ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgu w terminie do 1 kwietnia 2018 r.

Rada Gminy przyjęła Uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze na wniosek Wójta Gminy, po wcześniejszym  zaopiniowaniu przez Dyrektora Delegatury w Płocku.

Podjęto również Uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

Uchwały te będą miały zastosowanie w najbliższych wyborach samorządowych.

Rada Gminy zatwierdziła plan pracy Komisji rewizyjnej na 2018 rok.

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn dla części miejscowości Adamowa Góra.

Przyjęto regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendium będzie przyznawane jednorazowo na koniec roku szkolnego.

Wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy , nagród polegające na zmianie tytułu Uchwały i zapisów w Uchwale  dostosowując do zapisów wynikających z obowiązującą ustawą.

Uchwalono tygodniowy obowiązek wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ustalając dla wszystkich jednakowo w wymiarze 22 godzin.

Podjęto Uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Kampinos” . Wystąpienie ze Związku podyktowane jest faktem, że nie realizowano  żadnych wspólnych projektów finansowanych ze źródeł  oraz brak przedsięwzięć realizowanych przez Związek, w których mogłaby uczestniczyć gmina stwierdzono że nie podstaw merytorycznych do dalszego członkowstwa.

 

Kierownik Komisariatu Policji Pan Marcin Kiełbasiński złożył sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w 2017 roku.

Wójt Gminy złożyła informacje międzysesyjna ( informacja w zał. )

Informacja międzysesyjna 23 marca 2018

Skip to content