Informacja z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

W obradach XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. uczestniczyli radni, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.
Na Sesji podjęto Uchwałę zmieniającą Uchwałę budżetową na 2017 rok. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę 163.526 zł oraz zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 266.317 zł . Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 23.360.485,91 zł z czego: dochody bieżące wynoszą po zmianach 21.962.383,20 zł zaś dochody majątkowe 1.398.102,71 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 13.700 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 116.491 zł Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 23.510.899,44 zł . Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.700 zł oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 116.491 zł do kwoty 20.805.807,34 zł . Dokonano zmian wysokości dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. zwiększając plan dotacji o kwotę 8.200 zł zwrot kosztów za pobyt dzieci z gminy Młodzieszyn w niepublicznych przedszkolach w Sochaczewie i zmniejszając plan dotacji o kwotę 6.100 zł zwrot kosztów za pobyt dzieci z gminy Młodzieszyn w niepublicznych przedszkolach w gm. Brochów i w gm. Sochaczew. Dokonano zmian w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalając dochody w kwocie 84.941 zł zaś wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki ustalono w kwocie 83.941 zł.
Ponadto radni w głosowaniu opowiedzieli się o potrzebie usytuowania małego targowiska na terenie przy budynku ul. Walk nad Bzurą Nr 3 w Młodzieszynie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obecnie handlujących osób na chodniku przy ul. Walk nad Bzurą

Skip to content