Informacja z XLII Sesji Rady Gminy

W obradach XLII Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2017 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.
Najważniejszą podjętą uchwałą podczas XLII Sesji Rady Gminy było przyjęcie budżetu na rok 2018. Przyszłoroczny plan dochodów i wydatków zyskał akceptację wszystkich radnych, uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
Dochody zaplanowano w łącznej kwocie na 22.342.845,65 zł, a wydatki w łącznej w łącznej kwocie 24.467.755,65 zł. Rezerwa ogólna wynosi 179.000 zł , a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 60.000 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2,124.910 zł . Ma on zostać pokryty z emisji papierów wartościowych – obligacji w kwocie 2.124.900 zł. Przychody Kształt budżetu na rok 2018 ukazuje, że będzie to rok bogaty w inwestycje w zakresie m.in. zakup sprzętu dla jednostek OSP , budowa parkingu przy szkole podstawowej w Janowie, zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego , wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol, Kamion , Helenka , Radziwiłka, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i modernizacja terenu przy świetlicy we wsi Mistrzewice, budowa placu zabaw w m. Julipol.
Głosowanie nad budżetem poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018 -2029.
Dokonano również zmian w budżecie gminy na 2017 rok polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.
Ponadto uchwalono Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 mający na celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka, zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracę z rodziną naturalna oraz zapewnienie dzieciom prawa do stabilnego , trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego.

Skip to content