Informacja z XLII Sesji Rady Gminy

Rada Gminy na XLII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2021 roku podjęła następujące działania :

Ustaliła na rok 2022  stawkę do wyliczenia podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych, która  będzie wynosiła 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego   a od pozostałych gruntów  będzie wynosiła  307,40 zł. ( do 1 ha fizycznego ) .

Stawka podatku leśnego 46,69 zł. z 1 ha fizycznego 

Stawki podatku od nieruchomości  przedstawiają się następująco

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– od 1 m. kw. powierzchni    –   0,95 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych   
– od 1 ha powierzchni    –   5,17 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m. kw. powierzchni    –   0,42 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1398 ze zm.)  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie  te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy  zgodnie z przepisami prawa budowlanego                                                                                                        
– od 1 m. kw. powierzchni  –  1,80 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych
 – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –   0,45  zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej   – 21,00 zł      

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– od 1m. kw. powierzchni użytkowej   – 12,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –  4,80 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m. kw. powierzchni użytkowej  –  4,85 zł

3) od budowli:
– ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  –  2 %

Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok wzrastają o 5 % w stosunku do stawek obwiązujących w roku 2021 .Uchwała w sprawie stawek jest dostępna  Biuletynie informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy – Uchwały 2021 .

Dokonano zmian w  Wieloletniej Prognozę Finansowej na lata 2021-2034 polegające na:

 –   Wprowadzone  do budżetu roku 2021 dochody uzyskane z uzupełnienia subwencji w wysokości 2 770 171 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągu i zaopatrzenia w wodę –  kwota 300 000 zł oraz  kwota 2 470 171 zł na kanalizacje. W związku  z tym, że zadania te będą realizowane w roku 2023 zostały  w WPF przeniesione na rok 2023, jeżeli zaistnieje potrzeba ,że te zadania będą miały przyspieszone realizacje wówczas dokonane zostaną  zmiany w WPF  w 2022 roku.

Dodatkowo w związku z pozyskaniem dofinansowania   na realizacje inwestycji w 3 szkołach podstawowych w wys. 130 000 zł  ( 30 tys. szkoła podstawowa Kamion, 30 tys. zł szkoła podstawowa Janów i 70 tys. zł szkoła Młodzieszyn ) na realizacje zadania pn „ Laboratoria Przyszłości „ wprowadzono to zadanie do realizacji w inwestycjach.

W uchwale budżetowej  dokonano  zmian w planie finansowym GZGK dostosowując jego wysokość do bieżącej realizacji zwiększono przychody zakładu o kwotę 150 000 zł oraz koszty zakładu o kwotę 150 000 zł. 

W związku z nowelizacją przepisów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy,  obecnie wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1658)

 Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 października  2021 r. radnemu gminy poniżej 15 tys. mieszkańców  jest to 50 % maksymalnej wysokości diety co stanowi że w naszej gminie maksymalna dieta radnego może wynosić 2 147,30 zł ( kwoty diet dla radnych są dostępne w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy – Uchwały 2021 .

Podwyższono  również dietę miesięczną dla sołtysów, która wynosi od 1 stycznia 2021 r. – 500 zł .

Podwyższono także wynagrodzenie Wójta w związku z nowelizacją przepisów o wynagrodzeniu wójtów, które wygenerowały konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia i wprowadzenia nowych przepisów wykonawczych. Zasady wynagradzania wójta określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców gminy. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy również jest dostępna w BIP w zakładce Rada Gminy – Uchwały 2021

Wójt Gminy przedstawiła informację międzysesyjną ( w zał. )

Radny, członek Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Sikora przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2021 roku ( sprawozdanie w zał. ) 

 

 

 

 

Skip to content