W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja z XL Sesji Rady Gminy

Rada Gminy na XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 listopada 2021 roku podjęła następujące Uchwały:

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 rok  po stronie dochodów i wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 135 562,00 zł.  Plan dochodów po zmianach wynosi 35 971 829,07 zł 

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 135 562,00  zł,  Plan wydatków  budżetu gminy  ogółem  wynosi  39 747 659,63 zł . Wprowadzono zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2021 rok  o kwotę 135 562,00 zł na realizację zadania pn „ Rewitalizacja stawu retencyjnego Młodzieszynie”.

Podjęto Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla gminy Młodzieszyn na rok 2022. Program ten jest finansowany  ze środków  uzyskiwanych z opłat  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych. W programie na rok 2022 przewidziano kontynuację zadań realizowanych w 2021 r., jak również  podjęcie nowych przedsięwzięć. W programie uwzględniono przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci i młodzieży m.in. poprzez wspieranie placówek oświatowych i świetlic środowiskowych. Konkretna pomoc w walce z uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób dorosłych i ich rodzin poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym zadaniem Programu jest również udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc w rodzinie pomocy przez konsultanta – terapeutę i prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwalono  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn na rok 2022.

Podstawowym celem programu jest: informacja, edukacja, profilaktyka oraz ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii jest zadaniem własnym Gminy

Uchwalono również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Młodzieszyn na rok 2022. Celem głównym programu jest stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy, poprzez koordynację działań lokalnych podmiotów oraz systematyczną edukację środowiska lokalnego. Program kierowany jest do rodzin i osób dotkniętych bądź zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz przedstawicieli instytucji pracujących z w/w osobami.

Przyjęto także w drodze Uchwały Roczny Program współpracy Gminy Młodzieszyn
z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Program zawiera  zakres  zadań priorytetowych, w obrębie których, będzie się odbywała współpraca Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi w  2022 roku, formy współpracy oraz kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizowanie tych zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przedstawiono informacje o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2020/2021  (Pobierz: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2020-2021)

Skip to content