Informacja z XIX Sesji Rady Gminy

W obradach XIX Sesji Rady Gminy w dniu 24 luty 2016 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy.

Na Sesji podjęto Uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Młodzieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Sporządzono wykaz lokalizacji przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina. Określono warunki i zasady korzystania z tych przystanków na terenie gminy.

W celu uregulowania stanu prawnego dróg podjęto kolejną Uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych : droga w Juliopolu (przy cmentarzu) , Młodzieszynie (osiedle za lasem), w Janowie (za szkołą w kierunku Żdżarowa i do drogi krajowej Nr 50) droga w Młodzieszynku i Radziwiłce.

Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości Juliopol .

Właściciele działek nr ew. 801/22, 505/9, 506/10 położonych w miejscowości Juliopol złożyli wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu .

W chwil obecnej dla ww. działek obowiązuje plan który jest zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/156/97 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 19 grudnia 1997 roku, dotyczącą obszarów położonych we wsiach Bibiampol, Helenka, Janów –Ruszki, Juliopol, Marysin, Nowa Wieś, Olszynki, Stare Budy, Witkowice. W planie tym działki leżą na terenach rolnych i leśnych, na których obowiązuje zakaz realizacji budynków. Łącznie powierzchnia działek wynosi 1,5906 ha, w przeważającej większości są to użytki klasy VI , tylko 680 m2 grunty zadrzewione i zakrzewione.

Właściciele działek planują podzielić teren i realizować na nim zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami.

Podjęto Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr ewid. 690, 689/3 położonych w miejscowości Młodzieszyn. Działki są położone w pobliżu drogi krajowej nr 50 obok stacji benzynowej w Młodzieszynie, ich łączna powierzchnia wynosi 1,92ha z czego 1,86ha stanowią grunty klasy IIIa i IIIb   a tylko 600m2 grunty klasy IVa. Działki są położone przy drodze gminnej – ulicy Kruczej.

Zgodnie z art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono procedurę sporządzania projektu planu. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko, prognozę skutków finansowych, uzyskano wymagane prawem opinie i uzgodnienia, oraz zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III.

Zgodnie z art. 20 ustawy omawiany nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn. W studium obszar objęty planem określony jest jako :
– tereny predysponowane do przeznaczenia dla zabudowy o dominacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej,
– tereny predysponowane do przeznaczenia dla zabudowy o dominacji funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub zamiennie o dominacji funkcji usługowej i produkcyjnej.

Podjęto Uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok.
Przedstawiono sprawozdanie z działalności pracy Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie Gminy Młodzieszyn za 2015 rok.

Dyrektor GZEASz zapoznał radnych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Pani Pietrzyk Połubińska M. – złożyła informacje z działalności międzysesyjnej.

Radni sołtysi obecni na Sesji zgłaszali wnioski w sprawie remontu dróg w Kamionie (Duży, Podgórny, Poduchowny, Mały). w Młodzieszynie zjazd z drogi ul. Wyszogrodzkiej w ul. Leśną i Konwaliową, ul Wierzbowa, Wiatraczna. Zgłaszano również niszczenie dróg przez Nadleśnictwo podczas wywozu drewna z lasu.

Skip to content