Informacja z XIV Sesji Rady Gminy

W obradach XIV Sesji Rady Gminy w dniu 9 grudnia 2015 r. uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych gminie.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 w związku potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu na rok 2015. Zmiana wynika z dostosowaniem planu wydatków na realizacje przedsięwzięcia do jego bieżącego wykonania.

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 rok zwiększając dochody budżetu o kwotę 84.233 zł i zwiększając wydatki o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na:

– kwotę 15.000 zł na zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu,
– kwotę 7.500 zł na realizację zadania wieloletniego Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion
– kwotę 15.000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dokonano zmian w planie przychodów dla zakładu komunalnego o kwotę 36.000 zł i plan kosztów o kwotę 36.000 zł.

Rada podjęła ważne uchwały budżet gminy Młodzieszyn na rok 2016 określający dochody i wydatki na rok 2016 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026.

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą 17.153.000 zł

Przy określaniu dochodów na rok 2016 uwzględniono stawki podatków na rok 2015 oraz planowaną realizację budżetu w roku 2015. Dochody oszacowano zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z Ministerstw Finansów w szczególności uwzględniono wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.388.604 zł. W dochodach gminy ujęto również dotacje z budżetu państwa przyznane na rok 2016 w kwocie 2.374.335 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 602.545 zł, która została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na 2016 określono na kwotę 16.550.455 zł w tym zabezpieczono środki m.in. na:

 • wydatki związane z utrzymaniem oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą 7.118.840 zł, z czego subwencja oświatowa pokrywa wydatki w kwocie 4.757.078 zł, dotacje z budżetu państwa 139.635 zł, dotacja z budżetu gminy stanowi kwotę 2.214.272 zł
 • wydatki na opiekę społeczną stanowią kwotę 2.781.176 zł, z czego z dotacja z budżetu państwa pokrywa wydatki w kwocie 2.189.600zł, dotacja z budżetu gminy pokrywa wydatki w kwocie 591.576 zł,
 • wydatki na realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego 2016 wsi w kwocie 262.749,48 zł.
 • wydatki kontynuację realizacji zadań wieloletnich tj.:
 • Przebudowy dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn – 53.000zł,
 • Budowy ciągu pieszo rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn – 130.000 zł,
 • Budowy gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion – 150.500 zł,
 • Budowy sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion – 8.500 zł,
 • Budowy stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – 80.000zł.
 • wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem:
 • Budowy sieci wodociągowej we wsi Marysin – 100.000 zł,
 • Budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol – 100.000 zł,
 • Budowy sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra – 6.000 zł,
 • Wykonaniem poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – 13.000 zł,
 • Przebudowy drogi gminnej we wsi Kamion – 26.633,76 zł,
 • Przebudowy drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie – 29.171,70 zł,
 • Przebudowy drogi gminnej we wsi Janów – fundusz sołecki – 20.000 zł,
 • Przebudowy drogi gminnej we wsi Janów – 40.000 zł,
 • Przebudowy drogi gminnej we wsi Leontynów – 40.000 zł,
 • Zakupem sprzętu informatycznego do UG – 20.000 zł,
 • Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kamionie – 50.000 zł,
 • Modernizacji oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol – 9.685 zł,
 • Wykonaniem oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna) – 13.983,82 zł,
 • Wykonaniem oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence – 14.469,16 zł,
 • Zakupem wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych – 12.748,03 zł,
 • Modernizacją świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 11.493,65 zł,
 • Projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra – 5.000 zł,
 • Urządzeniem siłowni zewnętrznych przy gminnej świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze – 6.785,37 zł.
 • dotacje dla gminnych instytucji kultury: GOK – 145.000 zł, Biblioteka – 286.000 zł,
 • dopłata do cen ścieków dla zakładu komunalnego – 32.400 zł,

 

Ponadto Rada Gminy jak co roku uchwaliła:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustalając zadania dla gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zasadach wynagradzania członków tej Komisji.
 2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, który jest kierowany do rodzin i osób dotkniętych bądź zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz przedstawicieli instytucji pracujących z w/w osobami.
 3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn zawierający również cele , formę realizacji celów realizowanych przez gminę zgodnie z ustawą o zapobieganiu narkomanii .

Rada Gminy zdecydowała  o przystąpieniu do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej podejmując w tej sprawie stosowna Uchwałę .

Zatwierdzono wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

Przyjęto Gminny Program Ochrony Zabytków na lata 2015-2018. Celem Programu jest określenie i realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie gminy Młodzieszyn, zmierzających do poprawy stanu zachowania środowiska kulturowego.

Środowisko kulturowe gminy stanowi istotny czynnik kształtujący tożsamość lokalną, decyduje o atrakcyjności turystycznej gminy i wpływa na jej rozwój społeczno – gospodarczy.

Program służy podejmowaniu przez samorząd gminy planowych działań dotyczących wspierania, koordynowania prac związanych z ochroną zabytków oraz promowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego gminy.

Oczekiwanym efektem realizacji Programu będzie poprawa stanu środowiska kulturowego oraz wykorzystanie walorów historycznych dla rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywny udział mieszkańców gminy w działaniach na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Walczak A. przedstawiła sprawozdanie z działalności biblioteki za 2015 rok. – POBIERZ SPRAWOZDANIE

Skip to content