Informacja z Nadzwyczajnej XLVI Sesji Rady Gminy

W obradach XLVI Sesji Rady Gminy w dniu  13 kwietnia   2018 r. uczestniczyli radni oraz Wójt Gminy. Na Sesji  podjęto Uchwałę zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2029 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018.  Dokonano zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018 pn. „Przebudowa  drogi gminnej położonej w miejscowości Juliopol „ w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy zwiększono plan wydatków na rok 2018 o kwotę 180.000 zł.

Dokonano również zmian w budżecie gminy na 2018 rok  urealniając wydatki dotyczące: 

Zwiększenia dochodów budżetu gminy   o kwotę 281.600 zł uzyskanego z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok 2014 o kwotę 268.000 zł oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.600 zł.

Zmiany wydatków polegały na :

 – zwiększeniu o kwotę  180.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ przebudowa drogi gminnej w Juliopolu”  

– zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kruczej drogi gminnej w Młodzieszynie”,

-dokonano zmiany przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Januszew przeznaczając środki w kwocie  11.554,36 zł na remont drogi gminnej w m. Januszew.

 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

– zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowego ciągnika dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń dla powietrza”.

– zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł.  na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Czyste powietrze – wymiana urządzeń grzewczych w gminie Młodzieszyn”  

– zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 18.000,00 zł

Ponadto podjęto Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2018 roku w kwocie 200.000,00 zł.  związanego z realizacją zadania inwestycyjnego „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika  spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie oraz zaciągnięcia pożyczki w kwocie 70.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: zakupu wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem  do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej .

 

 

 

 

Skip to content