Informacja z LXII Sesji Rady Gminy

Rada Gminy na LXII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 listopada 2022 roku podjęła następujące Uchwały.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwalono  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla  gminy Młodzieszyn na rok 2023.

Przyjęto również jak co roku Roczny Program współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.  Na realizacje zadań tego programu przeznaczone będą  środki z budżetu gminy na kulturę , sztukę ochronę dóbr kultury i tradycji – w wys. 12.000 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji – kwotę 22 000 zł.

Podjęta Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia    Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego  dla  części  miejscowości Helenka dotyczy zmiany przeznaczenia terenu rolnego na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Kolejną Uchwałą była Uchwała zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2022-2034

W wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2022. zwiększono dochody o kwotę 2 8559 178,27 zł oraz wydatki ogółem o kwotę  1 848 178,27 zł .

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

– wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023 pn„ Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 500 000 zł ,

– w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022 – 2024  pn „Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja oczyszczalni ścieków dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań w kwocie 3 654 550 zł.

Następnie podjęto zmieniającą Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2022 rok polegającą na zwiększeniu dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 3 041 400 zł. Plan dochodów budżetu po zmianach  ogółem wynosi 45 072 765,26 zł

Zwiększono wydatki budżetu o łączna kwotę 2 268 600 zł oraz zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 429 000 zł. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach ogółem wynosi  53 697 475,55 zł.

Główne zmiany w dochodach to:  zwiększono dochody majątkowe o kwotę 190 800 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa Mazowieckiego na realizacje zadania pn „ Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew 71/3 ( Młodzieszyn ), nr 143 (Leontynów), zwiększono dochody bieżące z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 061 800 zł. 

Szczegółowe zmiany dokonane w budżecie gminy na 2022 rok są dostępne na stronie w bip.mlodzieszyn.pl  w zakładce Rada Gminy – Uchwały 2022 rok  – Uchwała Nr LXII272/2022.

Podjęto Uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w wysokości 4,50 zł od 1 m3  odebranych ścieków.

W celu ustalenia zwrotu kosztów indywidualnego przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Młodzieszyn do placówek oświatowych podjęto Uchwałę określając stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości 0,8358 zł.

Wójt Gminy Pani Pietrzyk Monika złożyła informacje międzysesyjną. ( informacja w załączeniu)

Poinformowała również o spotkaniu w dniu 16 listopada w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawicieli Gminy Młodzieszyn,  Radnymi, Sołtysami i mieszkańcami oraz Ministrem Maciejem Małeckim z  Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK Ministrem Marcinem Horałą , Prezesem CPK Mikołajem Wildem i pracownikami Centralnego Portu Komunikacyjnego.  Celem spotkania było omówienie zaprojektowanych wariantów przebiegu linii kolejowej przez Gminę Młodzieszyn. Po długich merytorycznych i konstruktywnych rozmowach padło pytanie do Prezesa CPK i jego pracowników o to aby przyjechali pracownicy CPK na wizję lokalna w terenie i zobaczyli gdzie poprowadzili trasy. Jak również padło pytanie czy można przeprojektować linie CPK w innym miejscu niż istniejące aby nie cięły gminy na pół. Prezes CPK Mikołaj Wild  wraz z Ministrem Marcinem Horałą wyrazili aprobatę na propozycję Gminy Młodzieszyn. W związku z tym planowane jest spotkanie z wójtami przyległych gmin , burmistrzem Miasta Sochaczewa oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Wyszogród w celu prowadzenia rozmów dotyczących wspólnego projektowania nowej linii kolejowej, która będzie najmniej inwazyjna dla powiatów sochaczewskiego i płockiego oraz naszych mieszkańców. Podziękowała panu Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za zorganizowanie a tak krótkim czasie spotkania w Ministerstwie.

W dalszej części posiedzenia radni, sołtysi zgłaszali  wnioski o naprawę poboczy dróg gminnych: droga w Janowie przy szkole podstawowej, remont drogi w Witkowicach (za strażnicą) , w Młodzieszynie ul. Wierzbowa, droga w Justynowie, poruszano również sprawę oświetlenia ulicznego.

Na zakończenie obrad Pan Przewodniczący wręczył radnym podziękowania od Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My w Łodzi za pomoc w sfinansowaniu zakupu samochodu dla Warsztatu. 

 

  • 315521398_842349716789041_6006342990438114111_n
  • 316008796_1243724339909616_5405624369393191035_n
  • 316085745_2895488314092777_3042283665131665359_n
  • 316001866_633524125141681_1854754899355593729_n
  • 316099389_1586486401785855_2458516336814793657_n
Skip to content