Informacja z LI Sesji Rady Gminy

W obradach  LI   Sesji Rady Gminy w dniu  24 września   2018 r. uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy , kierownicy jednostek.

Na Sesji  podjęto Uchwalę w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2018- 2033 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018 po stronie dochodów, przychodów i wydatków. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 189.958,19 zł w tym:  dochody bieżące zwiększono o kwotę 158.296,28 zł, dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.000 zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 150.496,28 zł , dochody majątkowe zwiększono o kwotę 31.661,91 zł , zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 31.661,91 zł . Dokonano z mian w planie wydatków na rok 2018 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji .

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 3.665.558 zł z przeznaczeniem w całości na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w 2018 r. przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji o kwotę 3.665.558 zł zwiększono dochody z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem w całości na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu. Przychody po dokonanych zmianach w 2018 r. wynoszą 7.433.445,42 zł .

Dokonano zmian w przedsięwzięciach  realizowanych w latach 2017-2018 pn „Budowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 195.000 zł.

Dokonano również zmian budżetu gminy na 2018 rok polegających na :

zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn – dofinansowanie od podmiotów prywatnych –  „Dożynek powiatowych w Gminie Młodzieszyn”  o kwotę 4.800 zł

zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3.000 zł , zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 42.797,28 zł  oraz na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 31.661,91 zł .

Dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych polegających na : zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę  15.000 zł przeznaczonych na realizacje przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie „ a  zwiększeniu  na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. ” Modernizacja chodnika gminnego Młodzieszyn – Janów  o kwotę 15.000 zł , zwiększono  plan wydatków z przeznaczeniem na diety dla radnych o kwotę 40.000 zł zwiększono wydatki na zakup usług związanych  z promocją gminy o kwotę 4.800 zł., zwiększono plan wydatków bieżących w dziale Oświata na świadczenia dla nauczycieli z tytułu dodatku wiejskiego o kwotę 62.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy o kwotę 101.000 zł ponadto w tym dziale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – oleju opałowego w kwocie 55.000 zł na zakup energii elektrycznej w kwocie 2.500 zł oraz zakup usług związanych z utrzymaniem szkół w kwocie 13.000 zł,

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia dla nauczycieli z tytułu dodatku wiejskiego o kwotę 20.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.000 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

Zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego o kwotę 32.011,97 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strzelnicy w gminie Młodzieszyn”  o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Podjęto Uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Gmina wyemituje 3.665 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018 powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 3.665.000 zł.

Dokonano zmian Statutu Gminy Młodzieszyn  polegających na wykreśleniu w rozdziale V Radni w § 10 ust. 1 i 2  oraz w § 32 ust. 4 , 5 , 6 , dodano po wyrazie uzyskała  wyraz „ co najmniej „ i zastąpiono w § 60 błędnie wpisane odwołanie do § 59.

Uaktualniono Statut po dokonanej zmianie.

Podjęto Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Młodzieszyn zmiana dotyczyła:  ustaleniu liczby zezwoleń „w miejscu sprzedaży”  i „ poza miejscem sprzedaży’ oraz rozszerzając zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholi , ustalając sposób mierzenia odległości do punktu sprzedaży alkoholu.

Uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra dotyczy przeznaczenia pod  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mieszkaniowo – usługowej , terenów wód powierzchniowych, terenów dróg publicznych.

Ustalono dla terenu MNU jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem mniejszego planu 15 %.

 

 

 

Skip to content