Informacja Wójta Gminy dotycząca spisu wyborców

Informuję, że został sporządzony spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Młodzieszyn

Wejście – USC  w godzinach (od 900 do 1500)

w okresie od 06 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Udostępnienie spisu wyborców następuje poprzez udzielenie informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się w pewnym zakresie od danych osoby wpisanej do spisu.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Jednocześnie informujemy, że wyborcy przebywający czasowo na terenie gminy mają możliwość dopisania do spisu wyborców, jeśli złożą wniosek w tej sprawie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 21 maja 2019 r.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej – zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, tj. do dnia 24 maja 2019 r.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

   /-/ Monika Pietrzyk

 

 

Skip to content